Utskriftsdatum: 18 April 2019

Kontrollantinstruktioner

Kontrollantinstruktion för kontrollant för föreningslotterier

Uppgift: Kontrollanten skall tillvarata myndigheternas, allmänhetens och tillståndshavarens intressen. Denne skall övervaka föreningens lotteriverksamhet och tillse att verksamheten ger skälig avkastning. Föreningen skall kunna få råd av kontrollanten.

Lotterier anordnade efter registrering enligt 17 §

Efter beslut om registrering hos kommunen skall kontrollanten snarast kontakta lotteriföreståndaren  (ev. flera i föreningen) för genomgång.

Genomgången skall omfatta §§ 14, 17, 18 och 50. Dessutom skall Lotteriinspektionens föreskrifter och allmänna råd läsas igenom där särskilt bestämmelserna om lottryck är viktiga.

Innan något lotteri får starta skall föreståndaren och kontrollanten tillsammans gå igenom:

1. Lotteriets uppläggning
Antal lotter, lottpris, slag av lotteri, lott-typ och vinstplan. Kontrollanten skall värdera vinsterna om dessa inte utgörs av pengar eller presentkort. Varuvinster skall åsättas värde enligt gällande marknadspris d v s det pris som är normalpris vid inköp i affärer. Vid tveksamhet om en varas marknadspris får sakkunnig anlitas, tex vid konstverk och liknande. Kostnader för sådan värdering skall lotterianordnaren betala, dessa får senare belasta lotteriet.

2. Beställning av lotterimaterial
Kontrollera att förslutna lotter som beställts är av godkänd typ och finns med i Lotteriinspektionens förteckning. Endast sådana får användas. Var uppmärksam på att det av beställningen skall framgå vilka uppgifter som skall tryckas på lotterna.

När lotterna har levererats till föreningen och innan försäljningen får börja skall kontroll ske av att lottsatsen överensstämmer med beställningen samt att tillverkaren (importören) garanterar lottsatsens innehåll.

3. Dragning
Förhandsdragna lotterier:
Om lotteriet består av en fast lottsats har dragning och blandning skett i tillverkningen. Kontrollanten skall då bara kontrollera att det av intyg från tillverkaren framgår att denne garanterar att lottsatsen innehåller vinster till rätt värde. Består lottsatsen av tombolalotter med vinst- och nitlotter avser intyget vara antalet vinst- resp nitlotter. Vid lotteri med numrerede lotter i löpande följd (t ex 1-
10 000) skall kontrollanten förrätta slumpmässig dragning efter det att lottsatsen levererats. Exempel på dragning nedan.

Efterhandsdragna lotterier.
Kontrollanten skall förrätta dragning senast den dag som angivits på lottsedeln. Osålda lotter skall tas omhand och kontrollräknas av kontrollanten innan dragning sker. De osålda lotterna skall i lotteriföreståndarens eller annan föreningsrepresentants närvaro förstöras före dragningen.

För både förhands- och efterhandsdragna lotterier gäller att dragning skall ske på alla lotter som ingår i lotteriet. Även osålda lotter vid efterhandsdraget lotteri skall således vara med i dragningen. Vinster som utfaller på osålda lotter tillfaller lotteriet. Om det från anordnarens sida finns önskemål om att alla vinster skall falla ut, vilket kan vara fallet om vinsterna är skänkta, får kontrollanten medge att dragning sker endast på sålda lotter.

4. Lotteriets förvaltning
Lotteriet skall förvaltas skilt från föreningens övriga räkenskaper. Vid omfattande lotteriverksamhet bör särskilt konto öppnas. Ett lotteri får endast belastas med kostnader som är hänförliga till detta. Kontrollanten skall tillse att föreningen inte tecknar bindande avtal om vinstköp med leverantörer av varuvinster. Han skall också tillse att kontollantarvodet betalas på det sätt som kommunen bestämt.

Senast två månader efter sista försäljningsdag skall kontrollanten infordra redovisning av lotteriet. Efter granskning av räkenskaperna och inom en månad skall redovisning lämnas till kommunen. Kontrollanten skall tillse att nettobehållningen överförs till föreningens ordinarie kassa.

Om det inom kommunen finns fasta försäljningsplatser som görs tillgängliga genom ett serviceföretag skall kontrollanten tillse att föreningen inte säljer lotter där med stöd av 17 §, utan att hänvisa till föreningen att söka tillstånd enligt 15 §.

Alla vinstlotter skall sparas vid vinstutlämningen och granskas av kontrollanten i samband med att räkenskaperna gås igenom.

Lotterier anordnade efter tillstånd enligt 15 §

Samma åtgärder som vid registreringslotterier vidtas. Tillståndslotterier har oftast särskilda villkor meddelade av kommunen vilka noggrannt skall studeras. Om serviceföretag skall vara föreningen behjälplig med lotteriet skall det avtal som slutits mellan parterna granskas.

Det åligger kontrollant att hålla sig väl underrättad om lotterilagens tillämpning genom att delta i informations- och utbildningsträffar.

Exempel på dragningsförfarande

Det enklaste och säkraste sättet att förrätta dragning är att göra detta manuellt med hjälp av knappsatser.

Använd tre knappsatser, två numrerade 00-99 och en numrerad 0-9.
Med dessa satser kan lotterier med upp till 100 000 lotter dras. Om lotteriet innehåller 100 000 lotter indela dessa enligt följande:
10 00 00
Knappsatsen 0-9 används för att dra de två första siffrorna. Knappsatserna 00-99 används för att dra de två övriga grupperna.

En knapp dras ur varje sats, läggs upp väl synlig på bordet, protokollföraren skriver ned numret. Därefter skall alla knappar tillbaka i satserna igen och nästa nummer dras. Om nummer 00000 skulle dras innebär det att lott nummer
100 000 har vunnit.

Dragning av slutsiffror:
Förutsättning 100 000 lotter.
Så här många vinster utfaller vid olika antal slutsiffror.
Två slutsiffror  t ex 18 = 1000 vinster (1000–18)
Tre slutsiffror  t ex 445 =100 vinster (100–445)
Fyra slutsiffror t ex 1 378 = 10 vinster (10–1 378)

Dragningen skall ske helt slumpmässigt där alla i lotteriet ingående lotter har lika chans till vinst. Dragningen skall börja med högsta vinsten och därefter i fallande ordning. Någon styrning av dragningen så att den jämn fördelning över lotteriets nummer sker får inte förekomma.

Lott som utfallit med vinst på tidigare nummer i dragningen skall inte också kunna vinna en lägre vinst vid dragning av slutnummer.

Typgodkännande

14 §. Förslutna lotter och bingobrickor som används i ett lotteri skall vara av godkänd typ. Detsamma gäller teknisk utrustning som används för insatser, vinstdragning och kontroll av egentliga lotterier och bingospel. Ett beslut om typgodkännande får förenas med villkor.

Kommentar: Med förslutna lotter avses lotter där vinstutfallet  bestäms i samband med tryckningen av lotter eller där lottens nummer eller symboler är dolt vid inköpet. Skraplotter är idag den vanligaste formen av förhandsdragna lotter.
Teknisk utrustning innebär bl a utrustning för dragning och kontroll i bingospel. Även datoriserade dragningsanordningar för lotterier skall vara typgodkända. Vid typgodkännande får Lotteriinspektionen möjlighet att lägga villkor om bl a kontroll av att typgodkännandet efterlevs att föreskriva om tidsintervall för omprovning.

Lotterier som kräver registrering

17 §. En sådan sammanslutning som avses i 15 § och som är verksam huvudsakligen inom en enda kommun får efter registrering anordna egentliga lotterier under en treårsperiod, om

1. lotterierna bedrivs bara inom den eller de kommuner där sammanslutningen är verksam
2. lotterierna inte bedrivs från en fast försäljningsplats som tillhandahålls av ett serviceföretag,
3. insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som anordnas under treårsperioden uppgår till högst ett basbelopp
4. en vinst som utgörs av pengar uppgår till högst ett basbelopp,
5. värdet av vinsterna i varje lotteri motsvarar minst 35 procent och högst 55 procent av insatsernas värde
6. vinstandelen anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet bedrivs och
7. det för lotterierna finns föreståndare som registeringsmyndigheten godkänt.

Registeringsmyndigheten får medge undantag från kravet på föreståndare enligt första stycket 7 om det är uppenbart att någon sådan inte behövs.
För lotteri som avses i 16 § tredje stycket gäller vidare där angivna särskilda förutsättningar.

Kommentar: Denna paragraf ersätter den tidigare 14 paragrafen i lag 1982:1011. Främsta nyheten förutom att insatsbeloppets storlek utökats är att alla former av egentliga lotterier nu är möjliga att anordna med stöd av registreringen. De föreningar som kan få registrering enligt denna paragraf skall vara sådan ideella föreningar som avses i 15 § med lokal verksamhet inom huvudsakligen endast en kommun. I vissa fall kan föreningar bedriva en verksamhet även i grannkommuner vilket inte skall medföra att de inte kan erhålla en registrering enligt denna paragraf. Det är då den kommun där den huvudsakliga verksamheten bedrivs som skall meddela registrering, efter det att samråd skett med annan kommun som blir berörd. Förening som bedriver verksamhet i två ev. flera kommuner kan dock endast få tillstånd till registrering från en kommun.

Registreringsmyndigheten skall i registreringen ange inom vilken kommun lotteriverksamhet får bedrivas. Om verksamhet verkligen bedrivs i flera kommuner får kommunen medge att lotterier bedrivs även i dessa. Med verksamhet avses inte att ex bortamatcher spelas i andra kommuner eller att ett antal medlemmar arbetar i de kommunerna. Däremot kan hemkommunen sakna tillgång till arenor för den verksamhet som bedrivs så att all tränings- och tävlingsverksamhet får bedrivas i annan kommun. I dessa fall kan tillstånd lämnas att bedriva lotteriverksamhet i den kommunen.

Under treårsperioden får ett omsättningsbelopp om 20 basbelopp högst utnyttjas. Då är det den planerade omsättningen för lotterierna som räknas. Startas ett lotteri med en omsättning av 50 000 kronor men lotter för bara 30 000 kronor säljs är det ändå 50 000 kronor som avräknas från de 20 basbeloppen.

Ingen penningvinst får ha högre värde än ett basbelopp. Däremot kan flera penningvinster få finnas till detta värde. Andra former av vinster får ha obegränsat värde.

Föreningen skall välja en föreståndare för lotteriverksamheten som registrerings-myndigheten godkänner. Om föreståndaren inte kan fullgöra sitt uppdrag skall föreningen  snarast anmäla detta så att ny föreståndare kan utses. Om föreningen anlitar ett serviceföretag att som hjälp bedriva sin lottverksamhet och detta företag har förfoganderätten till en fast försäljningsplats varifrån lotteriet skall försäljas får inte registreringen utnyttjas. Detta kan vara fallet om ett stort lotteri planeras som skulle ta största delen av de 20 basbeloppen i anspråk. När registreringsbeloppet är fullt utnyttjat och tre år inte har förflutit kan inte ny registrering ske utan även i dessa fall måste tillstånd sökas enligt 15 §. Det blir då aktuellt för tillståndsmyndigheten att göra en behovsprövning för att se om föreningen verkligen har behov av ytterligare lotterimedel.

Lotterier i radio och television

18 §.  Ett egentligt lotteri enligt 16 och 17 §§ får inte anordnas i radio eller television utan särskilt tillstånd. Tillstånd att anordna lotterier i lokalradio enligt lokalradiolagen (1993:120), närradio enligt närradiolagen (1982:459) eller egensändningar av television i kabelnät enligt lagen (1991:2027) om kabelsändningar till allmänheten får lämnas bara om det kan antas att marknaden för lokala lotterier inte försämras.

Kommentar: Möjlighet finns nu att bedriva lotterier i radio och television. Att märka är lagstiftarens avsikt att detta får ske endast under förutsättning att inte den ordinarie lokal lotterimarknaden försämras. Tillstånd måste därför meddelas restriktivt och läggs på Lotteriinspektionen.

Upplysningsskyldighet

50 §. Den som har tillstånd enligt denna lag eller med stöd av 17 § anordnar lotterier efter registrering är skyldig att på begäran av tillsynsmyndigheten lämna de upplysningar och tillhandahålla de handlingar eller annat som behövs för tillsynen.

Kontrollanter

49 §. Tillståndsmyndigheten respektive registreringsmyndigheten skall utse en kontrollant för sådana egentliga lotterier som avses i 16 och 17 §§ samt fastställa arvodet till kontrollanten. Arvodet skall betalas av den som anordnar lotterierna. Den som efter registrering anordnar lotterier enligt 17 § skall senast den 15 februari varje år till kontrollanten redovisa de lotterier som har anordnats under föregående kalenderår. Kontrollanten skall senast den 1 april varje år och vid utgången av varje tillståndsperiod lämna registreringsmyndigheten uppgift om insatsernas sammanlagda belopp i de lotterier som har anordnats under perioden.