Utskriftsdatum: 29 September 2020

Lägesbild Corona 5 augusti

Borgholms kommun har inga nya fall av smittade av Corona/covid-19 inom verksamheterna.

Utbildningsförvaltningen

Snart skolstart – Vi hälsar alla elever välkomna till ett nytt läsår!

I Borgholms kommuns förskolor och grundskolor följer vi fortsatt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

”Verksamheten startar på samma sätt som den avslutades förra läsåret med åtgärder för att förhindra smittspridning av Corona/covid-19. Det innebär bland annat att idrott till största delen bedrivs utomhus. Vi har samma förhållningssätt i klassrummen med utglesning och samma restriktioner i matsalarna”, säger Roland Hybelius, utbildningschef.

Läget i verksamheterna som är igång är lugnt. Inga nya fall av Corona/covid-19.

Åtgärder som vidtagits för att förhindra smittspridning:

  • Mycket uteverksamhet.
  • Olika åtgärder i matsalarna vid luncherna som glesare sittning, förlängda öppethållande för luncherna för ökad spridning av klasserna, extra rengöringsmedel i matsalarna, byte av serveringsbestick oftare, noggrann handtvätt inför varje måltid.
  • I klassrummen glesas det upp så mycket som möjligt mellan eleverna. Mindre grupper i olika sammanhang vid förflyttningar.
  • Aktiviteter i större grupper är inställda.
  • Idrotten bedrivs i största mån utomhus och med aktiviteter som kan genomföras utan ombyte, så att dusch och trängsel i omklädningsrummen inte blir nödvändigt.

Det är viktigt att var och en med symptom, även milda, begränsar sociala kontakter där smitta riskerar att överföras. Det gäller både i arbetslivet och i privatlivet vilket kan bidra till att minska spridningens omfattning.

Vi uppmanar medarbetare, barn och elever att vara uppmärksamma på tidiga symptom på eventuell infektion som hosta, feber, snuva, smak- och luktbortfall eller luftvägsbesvär. Vid minsta symptom ska både medarbetare, barn och elever hålla sig hemma och vid behov av vård kontakta Vårdguiden på telefonnummer 1177.

Barn och elever ska vara symptomfria i två dagar innan de återvänder till förskola eller skola.
Friskt förskolebarn med sjukt syskon uppmanas vara hemma då vårdnadshavare ändå är hemma med det sjuka syskonet. Detta för att minska risken för smittspridning. Skolbarn ska gå till skolan om de är friska, de har skolplikt.

Socialförvaltningen

Läget i verksamheterna är lugnt, inga nya smittade i Corona/covid-19.

Verksamheterna jobbar med smittskydd förebyggande och all personal har fått och får utbildning i smittskydd av kommunsjuksköterska.

Behovet av skyddsutrustning är säkerställt, endast godkända och CE-märkta produkter beställs.

Sedan 29 juni erbjuds besök på kommunens äldreboenden utomhus med besöksvärdar och efter bokning. Den här satsningen har fallit väl ut och upplevs som positiv för våra omsorgstagare och deras närstående. Kontakten med anhöriga och vänner är viktigt för välbefinnandet och hälsan.

BEAB

Läget är lugnt inga nya fall av Corona/ covid-19.

Väktare på plats fjärde veckan

Borgholms kommun har anlitat väktare för att göra människor uppmärksamma och påminna om vikten av att hålla avstånd till varandra. Väktarna har varit på plats vecka 29 och 30 och efter det förlängdes avtalet med vecka 31 och sedan ytterligare med vecka 32. Det här är fjärde veckan som väktarna går runt på välbesökta platser för att påminna om att hålla avstånd.