Utskriftsdatum: 19 January 2019

Anmälnings- och tillståndspliktiga företag

Nöt, får, get och häst
För verksamheter med mellan 100 och 400 djurenheter  av nöt, får och getter samt hästar, krävs en anmälan till kommunen. Denna typ av av lantbruk klassas som C-verksamhet. Överskrids antalet djurenheter 400 krävs tillstånd av länsstyrelsen. Jordbruk av denna storlek klassas bo B-verksamhet och ska dessutom lämna en årlig miljörapport, senast 31 mars varje år. Rapporten skickas till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Svin, fjäderfä och andra djurslag
För verksamheter med mellan 100 och 200 djurenheter av svin och fjäderfä samt övriga djurslag krävs anmälan till kommunen. Överskrids antalet djurenheter 200 krävs tillstånd av länsstyrelsen. Jordbruk av denna storlek klassas bo B-verksamhet och ska dessutom lämna en årlig miljörapport, senast 31 mars varje år. Rapporten skickas till Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Anmälan
En blankett för anmälan enligt miljöbalken hittar du nedan. Denna fyller du i och skickar in till förvaltningen tillsammans med markkartor (tex länsstyrelsens blockkartor) där alla åker- respektive betesmarker inklusive arrenden som ingår i produktionen markerats.