Utskriftsdatum: 10 April 2020

Ett ärendes gång

Bilden visar hur en handling anländer, blir ett ärende och ger upphov till flera arbetssteg till dess ärendet avslutas.  Handlingen anländer till kommunen från någon myndighet, företag eller privatperson. Den kan också vara en handling som skrivits av någon tjänsteman eller kommer från någon annan nämnd inom kommunen.

Handlingen registreras på en postlista. Om handlingen blir ett nytt ärende eller tillhör ett befintligt ärende har den ett ärendenummer och finns också registrerad i diariet.

Ärendet tas upp i respektive  beredande utskott, arbetsutskott, och om synpunkter på ärendet behövs från annan myndighet skickas en remiss. Tjänsteman inom den egna nämnden kan bereda och lämna yttrande i ärendet.

Remissvar/tjänsteyttrande kommer in.

När ett ärende är färdigberett tas det upp på en föredragningslista/kallelse till den politiska nämnden. Nämnden beslutar i ärendet och protokoll skrivs.

Beredningsorgan för kommunfullmäktige är kommunstyrelsen och dess arbetsutskott.

Beslutet skickas till berörda. Ärendet avslutas och arkiveras.