Utskriftsdatum: 16 July 2020

Ett ärendes gång

När en privatperson, en organisation, ett företag eller en myndighet skickar in en handling till kommunen uppstår ett ärende.

Ärendet registreras

Någon av kommunens registratorer registrerar datum när ärendet kommer in och ger det ett diarienummer. Diarienumret är unikt för varje ärende för att de lätt ska kunna hittas. Alla ska kunna se vilka ärenden som kommit in till kommunen.

Ärendet bereds och beslutas

Ärendet ska nu beredas. Det betyder att tjänstemän i kommunen tar fram nödvändig information om ärendet. Därefter går ärendet vidare till ansvarig politisk instans för beslut. I en del rutinärenden beslutar kommunens olika utskott.

KS och övriga nämnder kan också lämna över vissa rutinärenden till en tjänsteman för beslut.

Beslut justeras och meddelas

När ett beslut har fattats ska det protokollföras och justeras inom två veckor. När detta har gjorts skickas det till den eller de som berörs av beslutet. På kommunens digitala anslagstavla meddelas att och när beslut är fattade och protokollen läggs ut på kommunens hemsida.

Beslutet genomförs

Det är kommunens tjänstemän som ser till att det som de förtroendevalda har bestämt blir gjort.

Överklaga beslut

Du kan överklaga om du tycker att ett felaktigt beslut är taget inom kommunen.

Om du överklagar ett beslut som gäller en enskild person, kallas det för att göra ett förvaltningsbesvär. Du har tre veckor på dig att överklaga, efter att du fått beslutet.

Du kan överklaga ett kommunalt beslut om du anser att kommunen har fattat ett beslut som den inte har rätt att fatta. Det gäller också om du anser att själva beslutet bryter mot någon lag. Det kallas för att göra en laglighetsprövning.

Ärendet avslutas

När ett ärende är avslutat arkiveras beslut och handlingar.