Utskriftsdatum: 19 November 2019

Ledsagarservice

Insatsen ledsagarservice beviljas enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Ledsagarservice är en insats för personer som på grund av sin funktionsnedsättning behöver stöd och hjälp för att delta i aktiviteter utanför det egna hemmet. Ledsagarservicen syftar till att bryta den enskildes isolering och underlätta den funktionsnedsattes kontakt med andra. Insatsen har karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven. En ledsagare kan till exempel följa med vid olika kultur- och fritidsaktiviteter.

För ytterligare information kontakta handläggare inom omsorgen om funktionsnedsatta (LSS(SoL),
Sofia Färm, tel 0485-881 65
Skicka e-post
Karin Andersson, tel 0485-886 45
Skicka e-post