Utskriftsdatum: 28 January 2020

Lokalhyresbidrag

Bidrag utgår till föreningar som genom sin demokratiska uppbyggnad och inriktning på olika samhällsfrågor ger barn och ungdomar värdefulla kunskaper om hur en demokrati fungerar, träning i att fatta beslut tillsammans med andra samt erfarenhet av att ge och ta ansvar.

Föreningen ska erbjuda barn och ungdomar mellan 7-25 år innehållsrika kultur- och fritidsaktiviteter som ger möjlighet till positiva och varaktiga intressen på en jämlik basis. För att erhålla bidrag måste föreningen vara ansluten till riksorganisation som är berättigad till statsbidrag för sin centrala verksamhet.

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som för denna verksamhet hyr lokaler förvaltade av kultur- och fritidsnämnden betalar viss del av hyran. För att erhålla lokalhyresbidrag måste verksamheten vara rapporterad och godkänd för kommunalt lokalt aktivitetsstöd.

Kultur- och fritidsnämnden beslutar årligen utifrån budgetförutsättningarna hur stor del föreningarna ska betala. Lokalhyresbidrag utbetalas ej utan regleras direkt på fakturan.

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som för denna verksamhet hyra andra lokaler får efter prövning och godkännande av kultur- och fritidsnämnden lokalhyresbidrag med max 50 %. Verksamheten måste vara rapporterad och godkänd för kommunalt lokalt aktivitetsstöd.

Lokalhyresbidrag beviljas inte då barn- och ungdomsorganisation hyr lokal av sin moder/huvudorganisation. Hyr föreningen ut sin hyrda lokal minskas lokalhyresbidraget.

Ansökan om lokalhyresbidrag ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 25 februari året efter.

Under mer information hittar du ansökningsblanketten till lokalhyresbidraget.