Utskriftsdatum: 09 July 2020

Genomfört: LOVA kväve och fosfor i tre delavrinningsområden

Genom LOVA-projektet Våtmarker i Borgholms kommun kunde projekteringar och åtgärder genomföras runt om i kommunen. Arbetet fortsatte med att minska näringsutflödet från land i tre delavrinningsområden: Petgärde, Långlöt och Runsten.

Bakgrund

Sedan 2010 har Borgholms kommun drivit vattenvårdsprojekt för att minska näringsutflödet från land. Målet är att minska belastningen av kväve och fosfor från kommunen med 50 procent, ett mål som antogs av kommunfullmäktige 2009. Samtidigt beslutades att kommunen medfinansierar projektet till hälften.

Kväve och fosforPetgärdekanalen

Näringen från land kommer från enskilda avlopp, gödsel, produkter vi använder i trädgården, med mera. Om inte växter tar upp näringen sköljs den ut vid snösmältningen eller när det regnar och hamnar i våra kustvatten och i Östersjön genom kanaler och vattendrag. På så vis har vi under en lång tid gjort så att till exempel många vikar har växt igen och blivit dyiga och indirekt även påverkat vilka djur och växter som finns vid kusten och i Östersjön.

Arbetet fortsatte!

Vi fokuserade arbetet på tre delavrinningsområden, områden som avvattnas genom en kanal eller vattendrag:

  • Petgärde-Djurstads-kanalen
  • Långlötskanalen
  • Runstenskanalen (Sionkanalen)

Vi genomförde också uppföljning av åtgärderna i det tidigare projektet. Sedan 2005 har vattenprover tagits i de största kanalerna och på så vis vet vi var åtgärder behövs och på sikt kan vi se effekterna av våra åtgärder. Genom att samarbeta med markägarna kan vi hitta platser där vattnet kan vara utan att skada varken gröda eller egendom.

LindbykanalenMånga åtgärder – samma mål

Det finns flera åtgärder som leder till att vi kan minska utflödet av näring till kusten. Med förändrat klimat finns risk att vi får mer nederbörd men mer ojämnt och större risk för skyfall, samtidigt som risken för torka ökar. En våtmark, bevattningsdamm med ekologisk funktion, tvåstegsdiken med flera åtgärder, bidrar till att vattnet inte får samma hastighet och att det finns större chans till grundvattenbildning samtidigt som näringen stannar på land.

Resultat

Nedan finns rapporter och inventeringar eller undersökningar som vi genomför i projektet. Där finns också en länk till tidigare projekt som banade väg för ett framgångsrikt vattenvårdsarbete i Borgholms kommun!

Vill du veta mer?

Kontakta projektledare Kristin Bertilius eller Bertil Lundgren mer information. Se Kontakta oss nedan.

Vad är LOVA?

Projektet delfinansieras med statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar. LOVA står för Lokala Vattenvårdsprojekt och stöder projekt för att minska näringsämnena till Östersjön.

LOVA.jpg