Utskriftsdatum: 05 July 2020

Genomfört: LOVA Samhällsnära våtmarker

Samhällsnära våtmark – varför det?

En samhällsnära våtmark kan ha flera positiva effekter på sin omgivning. Dels kan den minska översvämningar genom att jämna ut höga flöden, dels kan den rena dagvattnet som kommer från gator och tak. En tredje effekt är att värdet av att vistas i nära våtmarken kan öka, eftersom våtmarker ofta medför ett ökat djur- och växtliv och kan försköna som omgivning. Om våtmarken väcker nyfikenhet kan kunskapen om våra vatten öka.

Våtmarker på land kan minska övergödningen i Östersjön

En våtmark kan minska utsläpp av näringsämnen och det kan på sikt ge oss och kommande generationer friskare kustvatten och hav. Mindre mängd näringsämnen från land till Östersjön minskar övergödningen. Detta i sin tur kan ge mindre och färre algblomningar som kan orsaka syrefria bottnar.

Ettårigt projekt är första steget

Projektet är tänkt att genomföras i flera steg. Första steget är att ta reda på var det är lämpligt att lägga våtmarker när arbetet med en fördjupad översiktsplan på går och prioritera bland de utpekade områdena. Nästa steg är att gå vidare med planering och projektering för de utpekade områdena. Ett nytt projekt har startat för att projektera och kartlägga områden där åtgärder kan genomföras.

Första etappen färdig

Nu är kartläggningen av områdena och arbetet med att färdigställa rapporten klar. Resultatet visar på flera sätt och möjligheter att ta tillvara dagvatten för att minska belastningen under höga flöden. Samtidigt finns chans att fånga upp näringsämnen innan de åker ut i Kalmarsund. De förslag som kommit fram genom projektet kommer tas med som så kallade utredningsområden i samråden för de fördjupade översiktsplanerna för Byxelkrok och Borgholm-Köpingsvik. Några områden kommer sedan arbetas in i planen. Till höger under rubriken Mer information, kan du ladda ner rapporten.

Kontakta miljöprojektledare Kristin Bertilius eller Einat Karpestam om du har frågor om projektet, se under Kontakta oss nedan.

Vad är LOVA?

Projektet delfinansieras med statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar. LOVA står för Lokala Vattenvårdsprojekt och stöder projekt för att minska näringsämnena till Östersjön.