Utskriftsdatum: 04 August 2020

Genomfört: LOVA Släk – Lyft näringen från havet

Släk – problem och möjlighet

Under höstens och vinterns stormar förs mängder av tång och alger upp på stränderna i vår kommun. Historiskt har gödsling av åkermark med tång- och algvallar (släk) varit betydande men företeelsen har med tiden dött ut, inte minst med konstgödningens införande. Idag ligger tångvallarna kvar på stränderna och näringen som tidigare användes på åkrar, läcker tillbaka ut i havet. Artsammansättningen av alger och tång har successivt förändrats och numera dominerar ettåriga brun- och rödalger. Vissa försök visar att röd- och brunalger kan innehålla förhöjda halter av bland annat kadmium. Det är därför inte helt självklart att släket är lämpligt att använda som gödsel på åkermark längre. Ingen systematisk analys av materialet ifråga om kadmiumhalt har genomförts på Öland och det är därför svårt att med säkerhet säga hur hög halten är.

Tångvallarna medför även andra problem när de ruttnar på stranden. De luktar illa och blir en oöverstiglig tröskel mellan strand och hav. De utgör ett betydande problem för turismnäringen, som är en av de centrala näringarna i kommunen. Stränderna rensas som regel inför varje säsong men omhändertaget skiljer sig från plats till plats och är sällan optimalt. Ofta flyttas bara släket till en mindre attraktiv del av stranden. Rensningen innebär också ofta att stora mängder sand följer med och förs bort ifrån stranden vilket ytterligare är ett problem.

Projektets mål

  • Att minska närsalter i havet med 68,4 ton total kväve och 10,5 ton total fosfor.
  • Att ta fram en hållbar och effektiv metod för rensning av stränder och insamling av materialet och minska inblandningen av sand.
  • Att hitta en hållbar metod för behandling av materialet och en omsättning av produkten.

Resultat

Mängd näringsämnen som lyfts ur havet i projektet:
totalkväve: 24,0 kg/ton x 0,32 x 570 ton = 4378 kg
totalfosfor: 2,1 kg/ton x 0,32 x 570 ton = 383 kg

Projektet slutrapporterades hösten 2016 och slutrapporten kan du ladda ner och läsa nedan.