Utskriftsdatum: 03 July 2020

Genomfört: LOVA Våtmarker i Borgholms kommun

Bäckar och kanalsystem i Borgholms kommun har länge påverkats av utdikning och diffust läckage av näringsämnen från omgivande skog ocUnder åtgärd i Harfjärden augusti 2015h mark. Detta har lett till att kustvattnet längs östra sidan av Öland har blivit kraftigt påverkat. Vikar växer igen, det blir fler och större algblomningar, platser där fiskar kan föröka sig minskar i antal, med mera.

Politiskt mål att minska övergödningen

Kommunfullmäktige i Borgholm antog den 1 juni, 2009 ett mål att minska näringsläckaget från land med 50%. 25% av minskningen beräknas ske med hjälp av restaurering och skapande av 300 ha våtmarker. För detta ändamål har kommunen ansökt om medfinansiering och fått beviljat statliga medel av så kallade LOVA-medel.

Projektet ska hjälpa markägare

Projektet i Borgholms kommun ska hjälpa ideella intresseföreningar, markägare och jordbrukare med projektering, samordning, tillståndsprövning/anmälan och upphandling för insatser som minskar näringsflödet till Östersjön. Medel för åtgärd och skötsel söks separat från till exempel Landsbygdsprogrammet (Utvald miljö). Projekt får gärna samordnas med insatser som ökar den biologiska mångfalden. Det kan vara för kustfisket, de vandrande fiskarterna eller för övrigt djur- och växtliv.

Genomförda restaureringar

Tre våtmarker har restaurerats i Pelnabrobäckens avrinningsområde: Rosenborg, Grindmossen och Bettorp genom LOVA Pelnabro-projektet. Från norr till söder har våtmarker restaurerats i Källa, Vikegård, Frönäs, Maren (Persnäs), Sundet (Löt). Snart kommer våtmarker i Harfjärden, Långlöt och Rövik. Andra områden där projektledarna arbetar för att genomföra åtgärder är Grankullaviken, Skedemosse, Lindby-Gärdslösa, Runsten och Dyestad.

I broschyren Våtmarker i Borgholms kommun kan Du läsa hur åtgärderna och projektet genomförs. Broschyren finns som pdf under rubriken Mer information. Där finns också en rapport  som har beräknat om målet med projektet går att nå. Rapporten är ett examensarbete från Lunds Universitet.

Projektet är genomfört

LOVA våtmark avslutades i augusti 2015 och har slutredovisats till Länsstyrelsen i Kalmar.  Slutrapporten publiceras när redovisningen är godkänd. Titta gärna in på vår sida med Lova-projekt hur vi fortsätter vårt vattenvårdsarbete i kommunen.

Vad är LOVA?

Projektet delfinansieras med statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar. LOVA står för Lokala Vattenvårdsprojekt och stöder projekt för att minska näringsämnena till Östersjön.

LOVA.jpg