Mål för hållbar utveckling

01 november 2016

Vi i Sverige ska lösa våra miljöproblem nu och inte lämna över dem till kommande generationer. Det har riksdagen beslutat. Sveriges miljömål är riktmärken för detta miljöarbete. Det svenska miljömålssystemet består av ett generationsmål, miljökvalitetsmål och flera etappmål. Sveriges riksdag har även antagit Agenda 2030, som är FN:s mål för en hållbar utveckling. på regional nivå har vi målet No oil

En avgörande skillnad mellan Agenda 2030 och Sveriges miljömål samt No oil är att Agenda 2030 är ett internationellt system medan de andra två är nationellt respektive regionalt. Att Agenda 2030 är internationellt innebär också att alla mål och delmål inte är relevanta för den kommunala verksamheten. Även om Borgholms kommun ska bidra till att välden blir hållbar är det många av Agenda 2030-målen som svåra att arbeta mot på lokal nivå.

FN:s mål för en hållbar utveckling – Agenda 2030

Agenda 2030 består av 17 mål och 169 delmål och är en färdplan mot ett hållbart samhälle som omfattar ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.  Genom agendan har världens ledare förbundit sig att arbeta för att nå en hållbar utveckling till år 2030. Målsättningen är att alla världens samhällen ska vara hållbara innan år 2030.

Det är en mycket hög ambitionsnivå men man har inte satt höga mål utan orsak. Det sätt människan lever på idag är helt enkelt inte hållbart och när det gäller vissa delar av hållbarhetsarbetet börjar det bli ont om tid. De flesta känner till att den pågående klimatförändringen blir allt mer påtaglig och effekterna av den har redan börjat ställa till med problem. Dessutom är rekordmånga arter utrotningshotade och det kommer påverka oss på många olika sätt. Att målet är satt till 2030 beror alltså på att det är absolut nödvändigt att vi lyckas förändra vårt sätt att leva.

Agenda 2030 är ett helhetskoncept som omfattar samtliga tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska. Målen är odelbara, vilket innebär att världens länder ska uppnå målen som helhet. Framgång inom ett globalt mål bygger på att också de andra målen nås. De 17 målen täcker allt från hälsa till ekonomisk tillväxt, jämlikhet, jämställdhet, klimatförändringen och den biologiska mångfalden. Varje mål består i sin tur av ett antal delmål av vilka det finns totalt 169 stycken. Många av målen ligger på internationell och nationell nivå men det betyder inte att regioner, län och kommuner kan överlåta ansvaret till riksdagen och myndigheterna. I slutänden måste varje människa leva hållbart.

Sveriges miljömål

Generationsmålet

Generationsmålet visar riktningen för vad som måste göras inom en generation för att miljökvalitetsmålen ska nås. Generationsmålet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i samhället.

”Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.”

Miljökvalitetsmålen

Miljökvalitetsmålen beskriver i vilket tillstånd den svenska miljön ska befinna sig när generationsmålet uppnåtts. Tyngdpunkten ligger på ekologisk hållbarhet och handlar om sådant som biologisk mångfald, att minska övergödningen och försurningen samt att motverka klimatförändringen. Några mål har också tydlig koppling till social och ekonomisk hållbarhet som säker stålmiljö och god bebyggd miljö.

Miljökvalitetsmålen kan ses som 16 enskilda mål men också som en ”färdplan” mot hållbar utveckling. Naturvårdsverket utvärderar och följer upp arbetet med miljökvalitetsmålen varje år.

miljomalentxt-rgb-580px

Bild på de 16 miljömålen

No oil

Utsläppen av växthusgaser och effekterna på klimat och utveckling är en viktig fråga med både lokala och globala konsekvenser. I Borgholms kommun och i hela Kalmar län tas klimatfrågan på allvar. De konsekvenser av ett förändrat klimat som redan visat sig och de förändringar vi kan förutse är bekymrande. Samtidigt är Borgholms kommun och de andra kommunerna i länet optimistiska och ser ljust på framtiden. Ett välgrundat och väl genomfört  klimatarbete är en möjlighet för både kommuner och län.

Kommunerna, länsstyrelsen och region Kalmar län satte 2006 ett gemensamt klimatmål. Det är ett ambitiöst mål med en högre målsättning än motsvarande mål för riket och innebär att länet innan 2030 skall vara en fossilbränslefri region. Målet omfattar både offentlig- och privat sektor. Frågan är en viktig del i det regionala utvecklingsarbetet. Utgångspunkten är att arbetet mot fossilfrihet ska leda till minskade utsläpp av fossil koldioxid, en effektivare energianvändning och ett växande näringsliv som bidrar till hållbar utveckling. Offentlig sektor skall agera som förebild och visa att man kan kombinera ambitiösa klimatmål med ekonomisk tillväxt, så kallad hållbar tillväxt eller grön ekonomi. Handlingsprogrammet för en fossilbränslefri region redovisar gemensamma strategier, delmål och prioriterade aktiviteter. Detta arbete samlas under begreppet ”No Oil” och redovisas i rapporten Fossilbränslefri region – nya mål och utmaningar.

Hoppa till innehåll