Utskriftsdatum: 08 July 2020

När behövs bygglov?

Beroende på om du bor inom en detaljplan, sammanhållen bebyggelse eller utanför kan vilka åtgärder som är bygglovs eller anmälningspliktiga variera.

Tänk på att alla byggnadstyper inte passar in i det öländska landskapet som till exempel villavagnar och timmerhus.
Det är dock fullt möjligt att anpassa en modern byggnad med kloka materialval.

Inom en detaljplan och sammanhållen bebyggelse krävs bygglov normalt sett för:
Nybyggnad, tillbyggnad, och annan ändring av en byggnad än tillbyggnad, om ändringen innebär att byggnaden helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för ett väsentligen annat ändamål än det som byggnaden senast har använts för.

Oavsett var du bor behövs bygglov om du inreder någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri.
Även att byggnaden byter färg, fasadbeklädnad, taktäckningsmaterial eller byggnadens yttre utseende avsevärt påverkas på annat sätt mot sin omgivning kan kräva bygglov. Tänk också på att inglasade uterum räknas som tillbyggnader.

Dessutom är följande åtgärder alltid bygglovspliktiga:
Nöjesparker, djurparker, idrottsplatser, skidbackar med liftar, kabinbanor, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor, upplag och materialgårdar.
Tunnlar och bergrum som inte är avsedda för väg, järnväg, tunnelbana eller gruvdrift.
Fasta cisterner och andra fasta anläggningar för kemiska produkter som är hälso- och miljöfarliga och för varor som kan medföra brand eller andra olyckshändelser.
Radio- eller telemaster eller torn.
Vindkraftverk som är högre än 20 meter över markytan och placeras på ett avstånd från gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken,
Vindkraftverk som monteras fast på en byggnad eller har en vindturbin med en diameter som är större än tre meter,
Murar och plank,(se gärna vår policy och riktlinjer för staket, plank och murar)
Parkeringsplatser utomhus samt begravningsplatser och transformatorstationer.