Utskriftsdatum: 04 July 2020

När behövs en anmälan?

En del åtgärder kräver inte bygglov men väl en anmälan till Miljö- och byggnadsnämnden.
Dessa är:

  • ändringar av en byggnad som berör konstruktionen av de bärande delarna eller som avsevärt påverkar dess
    planlösning,
  • installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler eller anordningar för ventilation i byggnader,
  • installation eller väsentlig ändring av anordningar för vattenförsörjning eller avlopp i byggnader eller inom tomter,
  • underhåll av sådan bebyggelse med särskilt bevarandevärde som omfattas av skyddsbestämmelser.
  • rivning av byggnader eller delar av byggnader som inte är komplementbyggnader samt jordbrukets ekonomibyggnader skall anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden.
  • uppförande av vindkraftverk
  • komplementhus och tillbyggnad enligt attefallsreglerna

För t.ex. installation av eldstad krävs en anmälan, en planritning som utvisar eldstadens placering samt en fasadritning som utvisar skorstenens placering och höjd. När sotaren har godkänt installationen och du fått ett slutbesked från miljö- och byggnadsnämnden får du börja elda.
För anslutning till allmänt (kommunalt) vatten- och avlopp, om du tidigare haft enskilt avlopp, behöver du bifoga en tomtkarta där ledningsdragningen redovisas.

Generellt krävs alltid en kontrollansvarig men undantag kan göras beroende på åtgärdens omfattning.