Utskriftsdatum: 04 July 2020

När behövs inte bygglov?

Generellt gäller följande bygglovsfrihet oavsett var din bostadsfastighet ligger:

För altaner, terrasser utan tak och nergrävda pooler krävs inte bygglov. I anslutning till bostadshus får man utan bygglov, bygga uteplatser med murar eller plank som är högst 1,8 m. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 meter ut från huset och det ska minst vara 4,5 meter till tomtgräns.

Man får också ordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer på byggnader. Den totala yta får inte överstiga 15 kvadratmeter inräknat alla byggnader. Vad som gäller för staket, plank och murar kan du läsa i våra riktlinjer, se nedan.

Inom område med detaljplan och sammanhållen bebyggelse gäller den s k ”friggebodsrätten”.
I omedelbar närhet av bostadshuset (10 meter) får man sätta upp friggebodar utan bygglov om den sammanlagda byggnadsarean är högst 15,0 kvadratmeter och den största totala höjden från mark 3,0 m. Det är tillåtet att bygga flera bodar men den sammanlagda ytan får inte överstiga 15 kvm. Övriga komplementbyggnader är bygglovspliktiga.

Om de grannar som berörs godkänner att åtgärder enligt ovan utförs närmare gränsen än 4,5 meter krävs inte bygglov.

Utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse gäller följande lovfrihet:

1. Göra mindre tillbyggnader som inte kommer närmare fastighetsgränsen än 4,5 m och inte dominerar över den ursprungliga byggnaden. Miljö- och byggnadsnämndens tolkningen av bestämmelsen är att tillbyggnaden inte får vara större än halva (50%) och inte vara högre än den befintliga byggnaden. För åtgärder som inte ryms inom dessa villkor krävs bygglov.

2. Uppföra komplementbyggnader som är större än 15 m2 om de placeras i anslutning till bostadshuset inom 10 meter och inte kommer närmare fastighetsgränsen än 4,5 m. Samma villkor gäller för komplementbyggnaderna som för tillbyggnader, att de inte får dominera över den ursprungliga bebyggelsen, d.v.s. att om bostadshuset är 100m² får komplementbyggnaderna inte sammanlagt överstiga 100m² eller att en komplementbyggnad är 100m².

Om de grannar som berörs av åtgärden tillåter (helst ett skriftligt godkännande) kan byggnationen utföras närmare fastighetsgränsen än 4,5 meter. Vi rekommenderar dock att man inte bygger närmare sin tomtgräns än 1m för att kunna sköta byggnadsunderhåll inom sin tomtgräns.

Även för lovfria åtgärder gäller kraven på utformning och anpassning till omgivande miljö och befintlig bebyggelse.
Åtgärden får inte heller innebära en betydande olägenhet för grannar som t.ex att bygga för en värdefull utsikt.

Om fastigheten ligger inom strandskyddat område kan ändring av dispens krävas, kontakta våra miljöhandläggare för mer information.