Utskriftsdatum: 04 April 2020

När behövs strandskyddsdispens?

Strandskydd råder både på land och i vatten, inklusive undervattensmiljön. Inom den strandskyddade zonen gäller förbud mot vissa åtgärder som exempelvis ändra eller uppföra nya byggnader, gräva eller förbereda för byggnation, försämra tillgängligheten för allmänheten, försämra livsvillkor för växter och djur eller utföra åtgärder som skadar växt- och djurlivet.

Strandskyddet är reglerat i lag, och bestämmelserna ser likadana ut i hela landet. På Öland gäller ett utökat strandskydd på 300 m. Runt sjöar och vattendrag är strandskyddet generellt 100 m. Runt Hornsjön är strandskyddet 200 m på land och 100 m ut i vattnet. Inom detaljplanerat område kan strandskyddet vara upphävt.

Om det finns särskilda skäl får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från strandskyddet. Exempel på särskilda skäl är om området:

  1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften.
  2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen.
  3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området.
  4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras utanför området.
  5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.
  6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.

Länsstyrelsen kan pröva de kommunala besluten och de har även möjlighet att upphäva dessa.

Länsstyrelsen fattar beslut om dispenser och upphävande av strandskyddet i områden som skyddas enligt 7 kap i miljöbalken, som t.ex. inom naturreservat eller natura 2000- områden. För åtgärder i vatten krävs en vattendom som beslutas av Länsstyrelsen.

Ansökningsblankett för att söka dispens från strandskyddet finns i menyn till vänster under Blanketter. Tänk på att bifogad situationsplan ska vara skalenlig och måttsatt.