Utskriftsdatum: 22 October 2020

Naturskydd

Enligt miljöbalkens portalparagraf ska värdefulla naturområden skyddas och vårdas, den biologiska mångfalden bevaras och hållbar utveckling främjas.  Det finns flera sätt att skydda värdefull natur. Vanligast är naturreservat, strandskydd och fridlysning. Andra skyddsformer är nationalpark, djurskyddsområden (oftast fågelskydd) och växtskyddsområden, naturminnen, naturvårdsavtal samt biotopskyddsområden. Även Natura 2000-områden och riksintressen har ett skydd, eftersom man inte får göra något som försämrar naturvärdena i dessa områden.