Utskriftsdatum: 05 June 2020

NEJ-sidans argument

Varför två kommuner på Öland?
Det är närmare till beslut och beslutsfattare. Viktigt med närhet mellan de som har ansvaret och de som är beroende av kommunens verksamhet inom t ex förskolan, skolan och omsorgen.
Mindre byråkrati med korta beslutsvägar och bättre anpassning av den kommunala planeringen till lokala förutsättningar. Vi kan fortsätta att utveckla den verksamhet vi har i dag i stället
för att ägna pengar och kraft åt att bryta sönder två väl fungerande kommuner och förvaltningar.

Hur påverkas demokratin?
Det blir en bättre kommunal demokrati som får fler intresserade att vara med och forma framtiden på Öland.
Det blir fler som delar på ansvaret i kommunen och de folkvalda får större inflytande gentemot tjänstemännen. Lättare för medborgarna att få kontakt och påverka de lokala politikerna. Besluten blir bättre när fler som känner till de lokala förutsättningarna är med och beslutar.

Hur påverkas den kommunala ekonomin?
Det finns inga stordriftsfördelar inom den kommunala verksamheten. På kort sikt sparar vi den onödiga kostnaden för sammanslagningen.
På längre sikt kostar den kommunala verksamheten lika mycket oavsett kommunstorleken på Öland. De besparingar som kan göras när besluten fattas så nära medborgarna som möjligt kan användas för att öka kvaliteten inom viktiga områden som skolan och omsorgen.

Hur påverkas den kommunala verksamheten?
Den blir effektivare och vi får mer för skattepengarna när besluten fattas så nära de boende som möjligt. Eftersom det inte finns en naturlig centralort i en gemensam kommun behåller vi Borgholm
och Mörbylånga som centralorter i de två kommunerna på minsta avstånd från både norra och södra Öland. Genom att samarbeta mellan kommunerna kan den verksamhet som kräver ökad kompetens rationaliseras samtidigt som skolan och vården får mer resurser och bättre kvalitet.

Hur påverkas glesbygden?
Glesbygden får närmare till kommuncentrum och de som har ansvaret. Det blir lättare att få förståelse för de särskilda behov som finns i olika delar av kommunen. Det blir lättare för lokala
föreningar att driva sina frågor när det finns förtroendevalda inte bara på långt avstånd i tätorterna utan också i olika byar och samhällen på glesbygden.

Vem vinner och vem förlorar på två kommuner?
Alla vinner på att behålla dagens två kommuner. Alla tjänar på att vi hushållar med skattepengarna. Vi får bra förutsättningar att fatta rätt beslut med många förtroendevalda och korta avstånd mellan kommunledningen i Borgholm och Mörbylånga och medborgarna. Vi undviker onödig byråkrati och samverkar när det är lämpligt för att främja hela Öland. De som bor längst i norr och längst i söder slipper stora kostnader när de behöver komma i kontakt med kommunförvaltningen och de andra verksamheterna som samlas runt dagens kommuncentrum i Borgholm och Mörbylånga.