Utskriftsdatum: 28 September 2020

Ny översiktsplan på gång

Vi arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för Borgholms kommun.

Arbetet påbörjades 2019 och kommer pågå flera år framöver. Just nu befinner vi oss i ett tidigt skede av processen där fokus ligger på att samla in synpunkter från medborgare, besökare och näringsliv på hur den fysiska miljön ska användas och utvecklas framöver!

Du som bor, arbetar eller besöker vår kommun är den som har störst kunskap om kommunens styrkor, brister och möjligheter. Din och alla andras kunskap utgör ett av de viktigaste underlagen för vår nya översiktsplan.

Rådande omständigheter har medfört att vi ställt in de dialogmöten som var planerade att genomföras under april och maj på flera platser runtom i kommunen. Istället finns nu möjlighet att lämna synpunkter digitalt via en enkät här på hemsidan.

Här nedanför kan du läsa mer om hur det går till att ta fram en ny översiktsplan.

Processen för ny översiktsplan

Arbetet med att ta fram eller revidera översiktsplanen är en demokratisk process som sker i flera steg. Nedan följer en beskrivning av de etapper som normalt ingår i arbetet.

Tidig dialog

När beslutet är fattat om att en ny översiktsplan ska tas fram eller revideras börjar arbetet med att ta fram underlagsmaterial. En viktig del i arbetet med underlag är att föra dialog med medborgare, näringsliv och besökare för att samla in erfarenheter och synpunkter.

Samråd

Ett förslag till översiktsplan utarbetas med stöd av underlagsmaterialet. Länsstyrelse   och berörda kommuner får under samrådet möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Länsstyrelsen lämnar ett särskilt samrådsyttrande. Även allmänhet, intresseorganisationer, föreningar, näringsliv och myndigheter bereds  tillfälle  för samråd. Inkomna yttranden och kommunens bedömning av dessa sammanställs sedan   i en samrådsredogörelse.

Utställning och granskning

Efter samrådet ändras och kompletteras planen utifrån de synpunkter som kommit in. Därefter ställs planen ut på granskning under minst två månader. Kungörelsen om granskning annonseras i lokalpressen. Synpunkter på förslaget kan lämnas skriftligen under granskningstiden.

Antagande

De synpunkter som kommit in under granskningstiden sammanställs i ett utlåtande. Mindre justeringar med hänsyn till framförda synpunkter kan göras i planen innan förslaget antas av kommunfullmäktige.

Laga kraft

Meddelande om justeringen av kommunfullmäktiges protokoll med antagandebeslutet anslås på kommunens anslagstavla. Beslutet vinner laga kraft efter tre veckor förutsatt att det ej överklagas.