Utskriftsdatum: 16 September 2021

Ny översiktsplan på gång

03 mars 2020

Vi arbetar med att ta fram en ny översiktsplan för Borgholms kommun.

Arbetet påbörjades 2019 och kommer pågå flera år framöver. Just nu arbetar vi med att ta fram ett samrådsförslag. Under framtagandet av samrådshandlingen kommer vi under sommaren och hösten 2021 genomföra dialogmöten för att samla in synpunkter från medborgare, besökare och näringsliv på hur den fysiska miljön kan användas och utvecklas framöver.

Vi vill tacka alla som lämnade synpunkter genom den digitala enkäten under sommaren 2020!

Här nedanför kan du läsa mer om hur det går till att ta fram en ny översiktsplan.

Processen för ny översiktsplan

Arbetet med att ta fram eller revidera översiktsplanen är en demokratisk process som sker i flera steg. Nedan följer en beskrivning av de etapper som normalt ingår i arbetet.

Tidig dialog

När beslutet är fattat om att en ny översiktsplan ska tas fram eller revideras börjar arbetet med att ta fram underlagsmaterial. En viktig del i arbetet med underlag är att föra dialog med medborgare, näringsliv och besökare för att samla in erfarenheter och synpunkter.

Samråd

Ett förslag till översiktsplan utarbetas med stöd av underlagsmaterialet. Länsstyrelse   och berörda kommuner får under samrådet möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Länsstyrelsen lämnar ett särskilt samrådsyttrande. Även allmänhet, intresseorganisationer, föreningar, näringsliv och myndigheter bereds  tillfälle  för samråd. Inkomna yttranden och kommunens bedömning av dessa sammanställs sedan   i en samrådsredogörelse.

Utställning och granskning

Efter samrådet ändras och kompletteras planen utifrån de synpunkter som kommit in. Därefter ställs planen ut på granskning under minst två månader. Kungörelsen om granskning annonseras i lokalpressen. Synpunkter på förslaget kan lämnas skriftligen under granskningstiden.

Antagande

De synpunkter som kommit in under granskningstiden sammanställs i ett utlåtande. Mindre justeringar med hänsyn till framförda synpunkter kan göras i planen innan förslaget antas av kommunfullmäktige.

Laga kraft

Meddelande om justeringen av kommunfullmäktiges protokoll med antagandebeslutet anslås på kommunens anslagstavla. Beslutet vinner laga kraft efter tre veckor förutsatt att det ej överklagas.

Hoppa till innehåll