Utskriftsdatum: 30 September 2020

Nya Åkerboskolan tar form

En så kallad funktionsbeskrivning har arbetats fram av fastighetsavdelningen och skolpersonal på Åkerboskolan och nu godkänts av Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU). Funktionsbeskrivningen omfattar en skolas ytor och funktioner, som ju skapar förutsättningar till en god pedagogik, studiemiljö och spännande profilering av skolan.

”Efter många turer kring Åkerboskolan är vi övertygade om att det här kommer bli en skola för framtiden, som hela bygden och kommunen kan vara stolta över och som kan locka till inflyttning!” säger Jens Odevall, kommunchef.

”Forskning visar tydligt på sambandet mellan den fysiska miljön och barns och elevers lärande. Från skolans sida har vi därför betonat vikten av att den nya skolan ska samspela med vår pedagogiska idé”, säger rektor Eva-Lena Lindster Norberg och fortsätter:

”Vi vill skapa en bra lärmiljö för alla elever för att de ska kunna utvecklas utifrån sina möjligheter. Vi har nu  tagit ett steg framåt i processen för att bygga denna skola och det känns väldigt spännande”

Bland annat har så kallad ”sko-fri miljö” diskuterats, vilket betyder att inga uteskor används alls i skolan. Detta ger en tystare och mjukare atmosfär, förutom att det blir mindre att städa och mindre slitage.

Kökets placering diskuteras vidare. Ett alternativ är att kök och matsal blir en del av den nya sko-fria skolan med en central placering. Det skulle vara möjligt med en scen, som skulle kunna användas av flera olika verksamheter på skolan. Ett annat alternativ är att nuvarande kök och matsal, som ju klarade sig i branden, bevaras som idag.

Klassrummen ska dimensioneras för klasser med varierande storlek från ca 15 till 25 elever. Klassrummen från förskoleklass till årskurs sex ingår i något som kallas ”hemområde”, eller ”hemvist”, som betyder att de ligger i anslutning till kapprum, grupprum, WC/RWC, personalarbetsplatser, uppehållsytor/arbetstorg samt förvaring. Hemvisterna delas av de olika stadierna och har separata, välkomnande entréer.

För elever i årskurs 7 till 9 finns inga klassrum som bara används av en klass. Där har eleverna sin tillhörighet i hemområdet. I klassrum och grupprum ges undervisning för elever i olika gruppstorlekar samt med olika behov av inlärningsmiljö och ”lärstilar”. Varierad storlek på klassrum och grupprum ger ökad möjlighet till flexibilitet.

Varje lärare ska ha en arbetsplats med möjlighet till förvaring. Arbetsplatsen kan vara i ett gemensamt arbetsrum och/eller i anslutning till arbetslagets hemområde. Det ska finnas möjlighet till möten och samtal för personal i eller i anslutning till arbetsrummet. Det ska också gå att ha enskilda samtal med elever, föräldrar, kollegor eller ostört i telefon.

Funktionsbeskrivningen tar inte upp hur exempelvis låg-, mellan- och högstadium ska ligga i förhållande till varandra eller hur den viktiga utomhusmiljön ska utformas. Frågan om skolan ska vara platsbyggd eller skapas med moduler ska också beslutas. Dessa frågor kommer att behandlas i en fortsatt dialog mellan politik, skolpersonal, fastighet, fackliga representanter och arkitekter. Det finns många idéer och önskemål från verksamhet, föräldrar och barn som ska beaktas. Bland annat har frågan lyfts om att rusta upp och bygga ihop de två gymnastikhallarna med en gångtunnel. En annan idé är att samla de praktiska och estetiska ämneslokalerna, för att möjliggöra samarbete och utbyte.

KSAU beslutade att ta fram detaljerade ritningar och projektplaner på utformningen av skolan, baserade på funktionsbeskrivningen. De ritningarna kan sedan användas som underlag i en upphandling. Olika leverantörer har då möjlighet att se om de kan uppfylla de krav som ställs i enlighet med ritningarna och ange vilken kostnaden blir.

”Vi har nu alltså enats om skolans innehåll. Utseende och utformning kommer vi nu att diskutera vidare. I den fortsatta processen ska rektor och personal vara högst delaktiga för att säkra att det blir en skola med fantastiska pedagogiska förutsättningar”, säger Jens Odevall.

Försäkringsärendet löper vidare. Kommunen är inte nöjd med det förslag till ersättning som försäkringsbolaget har erbjudit och har inlett en rättsprocess. Utgången av den påverkar dock inte byggprocessen. Planen är att skolan ska stå klar höstterminen 2021.