Utskriftsdatum: 05 June 2020

Nytt verksamhetsområde för vatten & avlopp Kårehamn – Petgärde träsk

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta ett nytt verksamhetsområde för vatten och avlopp i Kårehamn och Petgräde träsk.

Ett verksamhetsområde, VO, är ett geografiskt område inom vilket kommunen har en skyldighet att tillhandahålla tjänster för vatten och avlopp. Verksamhetsområde bestäms för fyra olika tjänster: dricksvatten, spillvatten dagvatten fastighet samt dagvatten gata. Inom verksamhetsområdet har kommunen skyldighet att bygga ut ledningsnätet så att alla fastigheter får tillgång till de beslutade tjänsterna.  Utbyggnaderna ska trygga en långsiktigt hållbar lösning och uppfylla krav på miljö- och hälsoskydd. Alla fastigheter inom verksamhetsområdet är skyldig att betala avgift enligt gällande VA-taxa i kommunen. Läs mer om det nya verksamhetsområdet och beslutet i sin helhet här.