Utskriftsdatum: 02 July 2020

Offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen innebär att allmänheten och massmedierna – tidningar, radio och TV – ska ha insyn i kommunernas och statens verksamhet.

Offentlighetsprincipen kommer till uttryck på olika sätt:

  • vem som helst får läsa myndigheternas allmänna handlingar (handlingsoffentlighet)
  • tjänstemän och andra som arbetar i kommunerna eller staten har rätt att berätta vad de vet för utomstående (yttrandefrihet för tjänstemän m.fl.)
  • tjänstemän har också speciella möjligheter att lämna uppgifter till massmedia (meddelarfrihet för tjänstemän m.fl.)
  • beslutande församlingars sammanträden är offentliga (kommunfullmäktiges sammanträden)

Handlingsoffentlighet

I princip har alla, svenska medborgare och utlänningar, rätt att läsa de handlingar som finns hos myndigheterna. Denna rätt begränsas dock på två sätt:

  • Allmänheten har bara rätt att läsa sådana handlingar som betecknas som allmänna handlingar.
  • En del allmänna handlingar är hemliga.

Vad är en allmän handling?

En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses inkommen dit eller upprättad där.

Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel. Vill man ta del av en allmän handling vänder man sig till den aktuella myndigheten.

Vilka handlingar får hållas hemliga?
Allmänna handlingar får i vissa fall hållas hemliga, nämligen då de skyddar följande intressen:
–    rikets säkerhet eller dess förhållande till annan stat eller mellanfolklig organisation
–    rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik
–    myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn
–    intresset att förebygga eller beivra brott
–    det allmännas ekonomiska intresse
–    skyddet för enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden
–    intresset att bevara djur- eller växtart

Källa: Justitiedepartementet