Utskriftsdatum: 21 January 2020

Öland en kommun?

Ska Borgholm och Mörbylånga fortsätta vara två kommuner? Eller ska Öland slås ihop till en gemensam kommun? 2017 tog Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, fram utredningen ”Studie av möjliga effekter vid en eventuell sammanslagning av Borgholm och Mörbylångas kommuner”.  2018 genomfördes utredningen ”Öland – en kommun?” Utredningarna finns att läsa i sin helhet längst ner på sidan, under Mer information. En rådgivande folkomröstning genomfördes 26 maj 2019.

Ska en sammanslagning av de båda kommunerna bli en framgång räcker det inte med att foga samman kommunerna. Det handlar om att skapa en ny kommun med nya arbetsformer, ny organisation och en gemensam organisationskultur – något som kräver några års medvetet arbete. En ny kommun är en möjlighet att ompröva det gamla. Mörbylånga och Borgholms kommuner har en lång tradition av samverkan. Ölands kommunalförbund bildades redan 1970 och ansvarar idag för kommunernas räddningstjänst samt turistverksamhet.

Vad händer om det inte blir en kommun?
Samverkan mellan Borgholm och Mörbylånga och med andra kommuner i närområdet är utvecklat. Det är ett arbete som måste fortgå och fördjupas för att klara våra välfärdsåtaganden i framtiden. Genom ny kommunallag finns numera fler möjligheter för att enklare samarbeta kommuner emellan.

Hur ser processen ut för en kommunsammanslagning?
En kommunsammanslagning kan tidigast ske vid årsskiftet 2022/2023. Detta då en kommunförändring, enligt gällande bestämmelser, endast kan genomföras vid årsskifte som inträffar efter ett allmänt val.

Hur stort inflytande får folkomröstningen?
I Sverige är alla folkomröstningar rådgivande. Folkomröstningar är en av tre viktiga delar i politikernas beslutsunderlag om Öland ska bli en kommun eller fortsätta vara två kommuner.
Lagen kräver att följande ska belysas för att avgöra förutsättningarna om bildandet av en kommun.
1. Befolkningens önskemål och synpunkter. Folkomröstningens resultat är sålunda av särskild vikt.
2. Sammanslagning ska medföra bestående fördel för kommunen från allmän synpunkt. I utredningen måste hänsyn tas till nuläget men framförallt vad en sammanslagning kan innebära långsiktigt för våra kommuninvånare.
3. De båda kommunernas önskemål och synpunkter ska beaktas. Två kan aldrig bli en utan att det finns en vilja från politiker och ytterst kommuninvånarna.

Vem får rösta och hur går det till?
Alla som har rösträtt vid kommunala val i Borgholms eller Mörbylånga kommun får rösta i folkomröstningen. Du kan förtidsrösta från och med den 8 maj i en förtidsröstningslokal på Öland. Väntar du med att rösta till valdagen röstar du i din vallokal. Vilken det är framgår av det röstkort som du får med posten.

Valsedlar
Det kommer att finnas tre valsedlar med svarsalternativen Ja, Nej eller Blank. Valsedlarna finns i vallokalerna samt i röstningslokalerna på Öland. Om du förtidsröstar någon annanstans än på Öland måste du ta med dig en valsedel. Du kan beställa eller hämta valsedlar på kommunkontoren i Borgholm eller Mörbylånga. Valsedlar finns också i röstningslokalerna.

Röstkort
Du som har rösträtt till Europaparlamentet kommer att få ditt röstkort från Valmyndigheten. Det röstkortet gäller alltså både för valet till Europaparlamentet och till folkomröstningen. Har du inte rösträtt till Europaparlamentet, till exempel om du är utländsk medborgare, kommer du att få ditt röstkort från kommunen. Röstkorten kommer att skickas ut mellan 2–8 maj. Har du inte fått något röstkort, tappat bort det eller behöver ett nytt av annan anledning, kan du kontakta din kommun för att få ett dubblettröstkort.

Rösta med bud
Om du är sjuk, funktionshindrad, gammal eller intagen på häkte och inte kan komma till vallokalen eller annan röstningslokal, kan du rösta med bud. För att budrösta behöver du valsedlar, valkuvert och ett ytterkuvert för budröstning. Du behöver dessutom ditt röstkort, ett vittne och ett bud. Lantbrevbärare kan vara behjälpliga vid budröstning.

Folkomröstningen är rådgivande
I Sverige är folkomröstningar rådgivande men resultatet av folkomröstningen kommer att vara ett viktigt beslutsunderlag när våra politiker ska besluta om Öland ska bli en kommun eller fortsatt vara två kommuner. En kommunsammanslagning ska medföra bestående fördel för båda kommunerna. Om inte båda kommunerna vill genomföra en sammanslagning så blir det ingen förändring. Båda kommunerna måste vara överens i frågan.

Hur ska folkomröstningens röster räknas?
Frågeställningen är visserligen gemensam för de båda kommunerna men rösterna ska räknas var för sig. Respektive fullmäktigeförsamling ska väga in den egna befolkningens ställningstagande vid folkomröstningen i sitt slutgiltiga beslut.