Utskriftsdatum: 01 October 2020

Om du inte är nöjd

Om du inte är nöjd med din omsorg och hjälp.
En person som är missnöjd med socialtjänstens insatser har rätt att framföra sina synpunkter och anmäla klagomål. Det finns också möjlighet att överklaga beslut. Allvarliga brister i socialtjänsten kan anmälas till Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Överklaga kommunens beslut om socialtjänstinsatser.
Om du inte får det du ansökt om kan du överklaga de flesta beslut som rör dig själv till förvaltningsrätten.

Klaga på insatsernas utförande.
Du kan lämna synpunkter och klagomål på insatsernas utförande till oss.

Patientnämnden
Patientnämnden är en fristående och opartisk instans som enligt lag ska finnas i alla landsting/regioner. Du kan kostnadsfritt vända dig dit med frågor, synpunkter eller klagomål som rör hälso- och sjukvård eller tandvård.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO).
Tycker du det finns allvarliga brister eller missförhållanden i socialtjänstens verksamheter, i insatser enligt LSS eller inom hälso- och sjukvård? Då kan du höra av dig till IVO.