Utskriftsdatum: 07 April 2020

Översiktsplaneprocessen

Arbetet med att ta fram eller revidera översiktsplanen är en demokratisk process som sker i flera steg. Nedan följer en beskrivning av de etapper som normalt ingår i arbetet.

Vision/program
När kommunfullmäktige fattat beslutet om att en översiktsplan ska tas fram eller revideras börjar arbetet med att ta fram underlagsmaterial. I programmet redovisas också syftet och utgångspunkterna för planarbetet.

Samråd
Ett förslag till översiktsplan utarbetas med stöd av underlagsmaterialet. Länsstyrelse och berörda kommuner får under samrådet möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Länsstyrelsen lämnar ett särskilt samrådsyttrande. Även allmänhet, intresseorganisationer, föreningar och myndigheter bereds tillfälle för samråd. Inkomna yttranden och kommunens bedömning av dessa sammanställs sedan i en samrådsredogörelse.

Granskning
Efter samrådet ändras och kompletteras planen utifrån de synpunkter som kommit in. Därefter ställs planen ut på granskning under minst två månader. Kungörelsen om granskning annonseras i lokalpressen. Synpunkter på förslaget kan lämnas skriftligen under granskningstiden.

Antagande
De synpunkter som kommit in under granskningstiden sammanställs i ett utlåtande.  Mindre justeringar med hänsyn till framförda synpunkter kan göras i planen innan förslaget antas av kommunfullmäktige.

Laga kraft
Meddelande om justeringen av kommunfullmäktiges protokoll med antagandebeslutet anslås på kommunens anslagstavla. Beslutet vinner laga kraft efter tre veckor förutsatt att det ej överklagas.