Kust- och havsplanering – KOMPIS fas 2

27 juni 2016

Vad är kust- och havsplanering?

Kust- och havsplanering är ett verktyg för att kunna förvalta och utveckla haven långsiktigt. Havsplaneringen behövs för att länka ihop planering och förvaltning som rör våra havsområden där nyttjande, utveckling och bevarande vägs mot varandra. Projektets syfte är att ta fram underlag för den kommunala kust- och havsplanering samt en plan för hur det ska föras in i översiktsplaneringen och genom samarbete och samverkan få en helhetssyn på havsplaneringen i Kalmar län och grannlänen.

Samarbete mellan kommuner

Kalmar län består av sju kustkommuner som på olika sätt kommer beröras av havsplaneringen. Borgholm, Mörbylånga, Oskarshamn och Västerviks kommuner berörs mest men Kalmar, Mönsterås och Torsås kommuner berörs indirekt av havsplaneringen och påverkan på den kommunala planeringen är påtaglig genom farleder, vattenbruk, med mera. Kommungränsen i havet går vid tolv nautiska mil (cirka 22 kilometer) från baslinjen. Enligt plan- och bygglagen kan redan nu kommuner planera sina havsområden, men långt ifrån alla har gjort det. Kustlänsstyrelserna  har också ansvar att delta i arbetet med kommunal medverkan och i annat stödjande och samordnande arbete.

Projektet ska genomföras gemensamt av fem kommuner i Kalmar län. Samverkan kommer även att ske med kustkommunerna i Östergötlands och Blekinge län. Resultaten av projektet ska kunna användas av de deltagande kommunerna och Länsstyrelsen i Kalmar län i den regionala och kommunala kust- och havsplaneringen kopplat till varje kommuns översiktsplanering.

En första fas av KOMPIS-projektet genomfördes under 2016-2017. Slutrapporten hittar du under rubriken Mer information nedan. Under andra fasen kommer en fördjupad analys av landskapet genomföras för att hitta karaktärsområden och landskapstyper kopplade till både hav och land för att kommunerna ska kunna planera utveckling av både land och hav på ett långsiktigt och hållbart sätt.

KOMPIS-medel

Genom KOMPIS-medlen vill Havs- och vattenmyndigheten förstärka kommunernas kapacitet att följa, möta upp och lämna synpunkter på förslag till den statliga planeringen och ge kommunerna ett stöd för ökad planering i sitt kust- och havsområde liksom att stödja mellankommunal samverkan. På så vis finns också en stor möjlighet till samordning och samsyn även på regional nivå genom samverkan mellan länsstyrelser. KOMPIS-medlen förmedlas av Länsstyrelsen i Kalmar län.

 

Hoppa till innehåll