Planprogram Byxelkrok 1:1 m.fl. Byxelkroks hamn

15 januari 2021

Syfte

Borgholms kommun har tagit fram ett planprogram för fastigheten Byxelkrok 1:1 m.fl. ”Byxelkroks hamn” som har varit ute på samråd. Eftersom Byxelkroks hamn berör och engagerar många boende, deltidsboende, fritidshusägare och verksamhetsutövare har kommunen velat komma ut tidigt till alla berörda. Av den anledningen har kommunen tagit fram ett planprogram som beskriver hur bebyggelseutvecklingen i Byxelkroks hamn skulle kunna gestaltas.

Visionerna i planprogrammet bygger till stor del på idéer som grundats redan i en fördjupning av översiktsplanen för Byxelkroks samhälle som blev klar 2017.

Planprogrammet var ute på samråd mellan 18 januari 2021 t.o.m. 15 februari 2021.
På grund av rådande omständigheter kunde kommunen inte hålla något samlat samrådsmöte under samrådstiden.

En samrådsredogörelse har sammanställts för planprogrammet där kommunen har kommenterat de inkomna yttrandena på planprogrammet. Samrådsredogörelsen har sedan godkänts av miljö- och byggnadsnämnden.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande, men utgörs som ett viktigt strategiskt underlag som underlättar det efterkommande arbetet med att ta fram en detaljplan. Det innebär att förslaget som presenteras i planprogrammet inte är fastställt och att det inte heller går att överklaga planprogrammet.

Se under Mer information nedan för att ta del av planprogrammet och samrådsredogörelsen. Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt, se kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Hoppa till innehåll