Utskriftsdatum: 23 October 2021

Planprogram för Legenäs 1:39

30 mars 2020

Borgholms kommun har tagit fram ett planprogram för fastigheten Legenäs 1:39 som har varit ute på samråd. Kommunen har valt att ta fram ett planprogram då fastigheten ligger i ett något komplext läge som kan generera komplicerade frågor – inte minst gällande landningsbanan i närheten och dagvattenfrågan. Planprogrammet syftar till att pröva förutsättningarna för nybyggnation av bostäder på Legenäs 1:39.

I direkt anslutning i söder till fastigheten äger Borgholms kommun mark. Här ser man på möjligheten att i framtiden eventuellt bebygga med ytterligare några bostäder. Den tilltänkta exploateringen ses som en naturlig utveckling av Sandviks samhälle och ytterligare årsring till befintlig bebyggelse.

Planprogrammet var ute på samråd mellan 1 april till och med den 24 april 2020. Totalt inkom 17 yttranden, sju från statliga myndigheter och remissinstanser och 10 från berörda fastighetsägare.

En samrådsredogörelse har sammanställts där kommunen har kommenterat de inkomna yttrandena. Samrådsredogörelsen har sedan godkänts av miljö- och byggnadsnämnden.

Ett planprogram är inte juridiskt bindande, men utgörs som ett viktigt strategiskt underlag som underlättar det efterkommande arbetet med att ta fram en detaljplan. Det innebär att förslaget som presenteras i planprogrammet inte är fastställt och att det inte heller går att överklaga planprogrammet.

Se under Mer information nedan för att ta del av planprogrammet och samrådsredogörelsen. Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt. Se under Kontakta oss.

 

Hoppa till innehåll