Utskriftsdatum: 28 January 2020

Projekt

I verksamhetsplan för 2012 till 2015 har nämnden beslutat att Miljö- och byggnadsförvaltningen ska arbeta med vissa projekt för att underlätta ärendehanteringen och för att nå några av miljökvalitetsmålen. De miljökvalitetsmål som prioriterats fram till 2015 är:

  • Begränsad klimatpåverkan
  • Grundvatten av god kvalitet
  • Ingen övergödning
  • God bebyggd miljö
  • Giftri miljö/Säkra livsmedel