Utskriftsdatum: 09 July 2020

Genomfört: Projekt Pelnabrobäckens avrinningsområde

Pelnabrobäckens avrinningsområde sträcker sig över både Borgholms och Mörbylånga kommun. Kommunerna arbetar tillsammans i projektet och miljöinspektörer från båda kommunerna medverkar inom olika områden.

Projektet ska hjälpa till att uppfylla miljömålen

Målet med projektet är att miljömål som Grundvatten av god kvalité, Giftfri miljö, Ingen övergödning och Levande sjöar och vattendrag långsiktigt uppfylls. Projektet kommer även visa på att åtgärder inom miljön kan verka för att uppfylla flera miljömål samtidigt.

Inventering, tillsyn och våtmarker

I projektet har inventering av enskilda avlopp gjorts inom avrinningsområdet. Tillsynsbesök har genomförts på lantbruk med fokus på gödselhantering och gödningsämnen. Projektet har genomförts i syfte att öka kunskapen samt vidta lämpliga åtgärder för att förbättra statusen på vattendraget och därmed Östersjön.

Parallellt med projektet inventerades möjligheter att återskapa våtmarker. Våtmarksprojektet i Pelnabrobäckens avrinningsområde slutrapporterades i mars 2012. Tillsyn och inventering av avlopp har avslutats och rapporten kan du läsa i länken under Mer information nedan.

LOVA-projekt

Projektet delfinansieras med statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Kalmar. LOVA står för Lokala Vattenvårdsprojekt och stöder projekt för att minska näringsämnena till Östersjön.