Utskriftsdatum: 04 August 2020

Psykiatriteam

Psykiatriteamet är en resurs för vård- och omsorgsverksamheterna inom Socialförvaltningen. Teamet finns för att öka psykiatrikompetensen inom förvaltningens alla verksamheter. Målet är en meningsfull tillvaro och ett stärkt socialt liv för vård- och omsorgstagarna. Detta uppnås genom att teamet står till förfogande för att först och främst handleda personal inom alla socialförvaltningen verksamheter. Enhetschefer gör beställning av insats till teamledaren.

Psykiatriteamet:

  • är mobilt
  • arbetar tvärprofessionellt, vilket ger olika infallsvinklar
  • är stödjande till alla socialförvaltningens enheter
  • består av nio medlemmar med specialintresse, erfarenhet och utbildning/spetskompetens
  • frikopplar medlemmar från ordinarie arbetsplats med kort varsel när teaminsats behövs
  • gör observationer, hembesök och samverkar om behov finns
  • träffas 1 gång/månad för ärendekonferens
  • samverkar särskilt med sjuksköterska och kontaktman
  • arbetar enligt en 3-stegsmodell med problemformulering,handledning i metod och bärande värden samt avslut.

Psykiatriteamet är dokumenterad i rapporten ”Närhetsprincipen skapar trygghet”  från Socialstyrelsen. Rapporten finns som länk här nedan.