Utskriftsdatum: 28 October 2020

Referat från kommunstyrelsens sammanträde 22 september

Dagens kommunstyrelse sammanträdde i den nya bowlsarenan. Här kan du läsa ett referat av de ärenden som behandlades:

På mötet behandlades tre motioner, ett medborgarförslag som ska vidare till kommunfullmäktige.

Dessutom hanterades tilläggsbudgeten för kommunstyrelsen. Denna återremitterats från kommunfullmäktige för att kompletteras med en tydligare konsekvensanalys.

Detaljplan för Solberga, som möjliggör exploatering av området ska också till kommunfullmäktige. Ärendet har tidigare varit uppe i kommunfullmäktige men beslutet upphävdes efter dialog med Länsstyrelsen om dagvattenhanteringen och tas nu om.

Medel till beläggning av cykelleden mellan Knäppinge och Ormöga anslogs och kan därmed förhopppningsvis färdigställas i år.

Riktlinjer för hur kommunen ska genomföra medborgardialoger antogs.

Därefter fick kommunstyrelsen (i alla fall de som inte deltog via länk!) testa på Bowls.