Utskriftsdatum: 10 August 2020

Regler och tips för serveringsställen – förhindra smittspridning

Den 1 juli 2020 trädde en ny tillfällig lag i kraft i Sverige. Lagen reglerar smittskyddsåtgärder på serveringsställen och gäller till den 31 december 2020.

Syftet med lagen är att undvika trängsel och därmed minska riskerna för smittspridning av covid-19. Lagen gäller för serveringsställen, det vill säga näringsverksamheter som bedriver servering till allmänheten och ger möjlighet till förtäring på stället.

I Borgholms kommun ansvarar miljö- och byggnadsnämnden för tillsynen enligt den nya lagen. Nämnden har i och med den nya lagen även fått befogenhet att meddela förelägganden om krav på åtgärder. Om en verksamhet trots krav på att vidta åtgärder inte kan förhindra att trängsel uppstår får nämnden besluta om stängning av verksamheten med omedelbar verkan. Beslut om föreläggande och förbud kan förenas med vite.
Kopplat till den nya lagen finns föreskrifter framtagna av Folkhälsomyndigheten.

Följande krav framgår av föreskriften och gäller alla serveringsställen

 1. Åtgärder som skapar förutsättningar för gäster att kunna hålla ett smittskyddsäkert avstånd till varandra ska vidtas. Detta gäller både inomhus och utomhus på de ytor som gäster har tillträde till. Faktorer som t ex lokalens utformning och antalet besökare kan påverka bedömningen av vad ett smittskyddsäkert avstånd är, men ett minimikrav är att minst 1 meters avstånd ska hållas mellan sällskap.
 2. Besökare ska äta och dricka sittandes vid bord. Det är tillåtet att hämta mat och dryck vid disk eller buffé om det kan ske utan att trängsel uppstår
 3. Besökare ska ges möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjudas handsprit.
 4. Tydlig och väl synlig information om hur man som gäst kan minska risken för smittspridning ska finnas uppsatt. Informationen ska innehålla följande punkter:
 • att hålla avstånd
 • att sköta sin handhygien
 • att mat och dryck ska intas sittandes vid ett bord
 • att man bör stanna hemma om man har symptom på covid-195. Verksamhetens personal ska få tydlig information om hur man hindrar smittspridning och vilka hygienrutiner som gäller.

Tips på vad du kan göra för att minska risken för smittspridning

 • Begränsa det totala antalet gäster
 • Sätt upp skyltar för att påminna om gällande rutiner
 • Markera på golvet var folk ska stå för att hålla lämpligt avstånd
 • Glesa ut bland bord och stolar
 • Markera upp tydligt vilka bord som inte ska användas
 • Möblera så att man sitter korsvis och inte mittemot varandra
 • Ta betalt genom swish. Då kan avståndet till er personal öka och kunder som t.ex. ringt och beställt mat kan slippa komma in i lokalen.
 • Om det finns portabla kortterminaler kan betalningen ske utanför lokalen.
 • Använd nummerlappar istället för att kunderna ska stå i kö.

Rutiner för egenkontroll

Som ett led i er egenkontroll ska ni ha rutiner för hur verksamheten kan förhindra smittspridning av covid-19 bland besökare. Ni behöver regelbundet utföra riskbedömningar utifrån de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten, smittskyddsläkare samt tillsynsmyndigheten ger. Ni behöver även ta fram instruktioner för hur personalen kan förhindra smittspridning.

Bra att veta

 • Även tillhörande ytor som entréer, vestibuler, foajéer, korridorer, trappor, hissar, toaletter och liknande omfattas av lagen.
 • Minimiavståndet 1 meter avser avståndet mellan personer i olika sällskap.
 • Restauranger och andra serveringsställen omfattas normalt inte av bestämmelsen om att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare inte får hållas. Dans räknas som en offentlig tillställning vilket innebär att en restaurang med ett dansgolv omfattas av bestämmelserna, det får därmed inte vara fler än 50 personer på dansgolvet.
 • Lagen gäller under en begränsad period och har kommit till mot bakgrund av extraordinära omständigheter som hotar människors liv och hälsa. Kommunen kommer att prioritera tillsyn på de verksamheter där risk för trängsel och smittspridning är störst.
 • Kontrollbesök enligt livsmedelslagen och alkohollagen kommer att genomföras enligt ordinarie rutin. Om det är möjligt kombineras detta med tillsyn enligt lagen om smittskyddsåtgärder.

Mer information