Utskriftsdatum: 08 July 2020

Renhållningsordning

Alla kommuner har en egen renhållningsordning som består av en avfallsplan och föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen. Borgholms kommun har nyligen beslutat en ny avfallsplan och nya föreskrifter. Avfallsplanen gäller för perioden 2010-2014. De nya föreskrifterna gäller fr. o.m. den 1 januari 2010.

Avfallsplanen
I avfallsplanen finns kommunens mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Avfallsplanen är indelad i 25 åtgärdspunkter inom 9 delområden: Organisation-management, Återvinning, Farligt avfall, Insamling av avfall från fritidsbåtar och husbilar, Insamling av matavfall, Produktion av biogas och biogödsel, Latrin, Slam samt Nedlagda avfallsupplag.

Föreskrifterna
I föreskrifterna regleras insamling och hantering av hushållsavfall: källsortering, sophämtning, slamtömning, latrin, dispenser m.m.

I de nya föreskrifterna förtydligas bland annat:
– Vad som krävs av gångvägar och hämtningsvägar ur arbetsmiljösynpunkt.
– Vad som gäller för uppehåll i hämtning och befrielse.
– Uppdaterad sorteringsbilaga.

Exempel på nyheter i de nya föreskrifterna:
– Rutinerna för containrar beskrivs.
– Containerrutiner jämställs med kärl.
– Fastställd hämtningsperiod v. 16-41 för samtliga sommarabonnenter.
– Hämtning av latrin på toalett är borttaget av arbetsmiljöskäl.
– Minireningsverk finns med inom slamtömningen.

Andra lokala föreskrifter
I kommunens ”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö” finns också regler för avfallshantering. Enligt dessa gäller följande: All eldning med hushållsavfall, plast målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.