Kontakta oss

Så fungerar flyktingmottagningen

Publicerat 30 mars 2020

Kommunen har avtal med Migrationsverket att årligen ta emot nyanlända. Det finns också en lagstadgad skyldighet att samtliga kommuner i landet ska ha en beredskap för och ta emot ensamkommande barn enligt fördelningstal som Länsstyrelsen tar fram tillsammans med Migrationsverket.

Mottagning av nyanlända

Kommunen har en överenskommelse med Migrationsverket att årligen ta emot vissa nyanlända invandrare för bosättning. Överenskommelsen om mottagande tecknar kommunen med Länsstyrelsen. Mottagningsverksamheten riktar sig även till nyanlända med uppehållstillstånd som av olika anledningar har kommit till Borgholms kommun.
Målgruppen består av personer som har fått uppehållstillstånd som kan ligga till grund för folkbokföring i kommunen och som är inskrivna på Arbetsförmedlingen och omfattas av etableringsinsatser.
Lagen omfattar nyanlända i arbetsför ålder (20-64 år) och nyanlända i åldern 18-19 år utan föräldrar i Sverige med uppehållstillstånd som flyktingar eller skyddsbehövande. Dessutom omfattas även anhöriga, i samma ålder, som ansökt om uppehållstillstånd enligt regelverket.

Barn och ungdomar

Alla barn och ungdomar har rätt till utbildning och skolgång. Det är samma regler för nyanlända som för övriga elever med en skillnad: Asylsökande har under asylprocessen inte skolplikt. Varje nyanländ har rätt till anpassat stöd och individuell planering som utgår ifrån elevens tidigare erfarenheter, skolgång och behov.

Etablering av nyanlända flyktingar och invandrare

En ny lag trädde i kraft 1 januari 2018, lag (2017:584) om ansvar för etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Det grundläggande syftet är att åstadkomma en snabbare etablering i arbets- och samhällslivet för nyanlända invandrare, bland annat genom att sätta arbete i centrum för insatserna.

Statlig ersättning för vissa utlänningar

De personer som omfattas av etableringsreformen har, under två års tid, rätt att mot deltagande i vissa etableringsinsatser få sin försörjning tryggad. Dessutom får kommuner och regioner statlig ersättning för de insatser som de genomför inom ramarna för denna etableringsperiod.

Försäkringskassan betalar ut etableringsersättning till nyanlända som ingår i etableringsinsatser efter beslut från Arbetsförmedlingen.

Länsstyrelserna kan efter beviljad ansökan lämna ersättning till kommuner och kommunalförbund för att de skapar beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla samverkan i olika projektformer.

Asylsökande

Migrationsverket är ansvarigt för den asylsökandes boende samt ekonomi och kommunen ansvarar för att barn och ungdomar upp till 18 år för det stöd och den hjälp som barnet eller ungdomen behöver under asylprocessen. Det innebär att barn- och ungdomsärenden gällande asylsökande behandlas enligt Socialtjänstlagen (SOL) och Lagen om Vård av unga (LVU) på samma sätt som för barn och unga med svenskt medborgarskap.

Hoppa till innehåll