Utskriftsdatum: 28 January 2022

Så kan du påverka

24 juni 2020

Som invånare kan du påverka utvecklingen av Borgholms kommun på många olika sätt. Din åsikt betyder mycket för att vi tillsammans ska kunna skapa ett samhälle som är tryggt och attraktivt både inför dagens och morgondagens möjligheter och utmaningar. När kommunen utformar en ny detaljplan eller en översiktsplan strävar vi efter en tidig dialog för att fånga idéer som kan bidra i arbetet mot våra gemensamma mål.

Medborgardialog

I större ärenden, där de förtroendevalda behöver mer kunskap om invånarnas värderingar, åsikter och prioriteringar, är medborgardialog viktigt och värdefullt. Dialogen möjliggör välgrundade beslut. Medborgardialogen kan se ut på olika sätt, med alltifrån samrådsmöten till trygghetsvandringar i området som ska planläggas. Genom att engagera medborgare i ett tidigt skede, innan den formella planprocessen börjar, kan kommunen ringa in viktiga frågeställningar och öka kvaliteten i planeringen.

Du kan påverka och lämna synpunkter både på detaljplaner och översiktsplaner. När en detaljplan utformas sker alltid samråd och granskning med invånarna. Även när det tas fram nya översiktsplaner ges tillfällen att lämna synpunkter.

Synpunkter på detaljplaner och översiktsplan

Samrådstiden

Det finns i huvudsak två tillfällen för allmänheten och berörda att lämna synpunkter på en ny detaljplan och översiktsplan: under samrådet och granskningen.

Samrådet

Först kan du tycka till under samrådstiden. Information kommer via hemsidan, tidningar som Ölandsbladet och Barometern, och – om du är sakägare – även direkt till dig. Du kan även hitta förslagen på kommunens servicecenter och biblioteket. Du kan även bli kontaktad om du påverkas av planen, på grund av att du till exempel äger ett hus i, eller intill det aktuella området. Vi kontaktar även myndigheter och andra organisationer som berörs.

Det är viktigt att din synpunkt inkommer skriftligt under samrådstiden. Under varje enskild detaljplan, där det finns möjlighet att lämna synpunkter, finns e-postadress och kontaktuppgifter till planarkitekt för frågor. För större ärenden eller ärenden som berör många anordnar vi ibland även ett så kallat samrådsmöte där vi presenterar förslaget. Synpunkterna samlas i en samrådsredogörelse som sänds ut till de som har yttrat sig planen där synpunkterna bemöts av kommunen.

Granskningen

Du får en andra möjlighet att påverka under granskningen, det som också kallas utställelsetiden, men här är planen mycket nära sin slutgiltiga form. Det är viktigt att du lämnar in dina synpunkter skriftligt, helst via e-post, för att kunna lämna in ett eventuellt överklagande senare. Under varje enskild detaljplan, där det finns möjlighet att lämna synpunkter, finns e-postadress och kontaktuppgifter.

Efter antagande

Du kan överklaga kommunfullmäktiges beslut om att anta en detaljplan på två olika grunder. Det ena avser en prövning av om beslutet om att anta, ändra eller upphäva en detaljplan eller områdesbestämmelser strider mot någon rättsregel på det sättet som klaganden har angett eller som framgår av omständigheterna. Det andra avser en laglighetsprövning och innebär att domstolen prövar om beslutet kommit till på ett lagligt sätt.

Du måste lämna in ditt överklagande inom tre veckor efter att beslutet anslagits på kommunens anslagstavla.

 

 

 

 

Hoppa till innehåll