Utskriftsdatum: 26 February 2020

Så klipper vi gräsytorna

Det är viktigt för Borgholms kommun att värna om den biologiska mångfalden. Öland är känt för sin artrikedom med örter, ängsväxter, blommor och gräsväxter samt alla våra insekter som fjärilar, humlor och bin. Men det är inte självklart att allt detta ska bestå. Alla behöver bidra till att behålla dessa värden och en del i det är att minska intensiv gräsklippning i så stor utsträckning som det är möjligt för att ge plats åt artrikedom i floran och för våra värdefulla insekter.

Randklippning

Nytt för 2018 var att randklippa grönytor i Borgholms kommun. Det har vi fortsatt med i år.

Randklippning innebär att vi klipper ytterkanter samt längs gång- och cykelvägar, men låter resten av ytan växa och utvecklas. Detta gäller framförallt större grönytor som allmänheten inte nyttjar i så stor utsträckning. Vi kommer att klippa vissa ytor och gångstråk där vi ser att många förflyttar sig.

I Borgholms kommun finns det många gräsytor som ska klippas under växtsäsongen. Gräsytorna klipps olika ofta beroende på var de ligger och vad de är till för. På vissa platser som exempelvis förskolor, skolor och äldreboenden och där det behövs av trafiksäkerhetssynpunkt klipps det oftare. I vilken omfattning gräset växer beror på vädret och vilka förhållanden som råder för stunden.

Kommunen skänker vall till foder

Förra sommaren och i år har vi kunnat erbjuda lantbrukare  som på grund av foderbristen har haft ont om foder, att skörda gräs på våra grönytor. Detta är ytterligare ett skäl till varför det är positivt att låta gräs och blommor växa. På bilden ser du skörden från marknadsplatsen i Borgholm innan midsommar.