Utskriftsdatum: 24 June 2019

Så klipper vi gräsytorna

Det är viktigt för Borgholms kommun att värna om biologisk mångfald. Öland är känt för sin artrikedom med örter, ängsväxter, blommor och gräsväxter samt alla våra insekter som fjärilar, humlor och bin. Men det är inte självklart att allt detta ska bestå. Alla behöver bidra till att behålla dessa värden och en del i det är att minska intensiv gräsklippning i så stor utsträckning som det är möjligt för att ge plats åt artrikedom i floran och för våra värdefulla insekter.

Nytt för 2018 var att randklippa grönytor i Borgholms kommun. Det kommer vi att fortsätta med 2019.

Randklippning innebär att vi klipper ytterkanter samt längs gång- och cykelvägar, men låter resten av ytan växa och utvecklas. Detta gäller framförallt större grönytor som allmänheten inte utnyttjar i så stor utsträckning. Vi kommer att klippa vissa spontana ytor och gångstråk där vi ser att många förflyttar sig.

Under fjolårets torra sommar kunde vi erbjuda lantbrukare att skörda gräs på grönytor på grund av foderbristen. Vi fortsätter med att bidra med foder till öländska lantbruk och djur som drabbas hårt vid torkår.

I Borgholms kommun finns det många gräsytor som ska klippas under växtsäsongen. Gräsytorna klipps olika ofta beroende på var de ligger och vad de är till för. På vissa platser som exempelvis förskolor, skolor och äldreboenden och där det behövs av trafiksäkerhetssynpunkt klipps det oftare. I vilken omfattning gräset växer beror på vädret och vilka förhållanden som råder för stunden.