Kontakta oss

Så klipper vi grönytorna

Publicerat 03 juni 2019

Vad är randklippning?

Randklippning innebär att vi klipper ytterkanter samt längs gång- och cykelvägar, men låter resten av ytan växa och utvecklas. Detta gäller framförallt större grönytor som allmänheten inte nyttjar i så stor utsträckning. Vi klippor de ytor och gångstråk där vi vet att många rör sig. Att randklippa har många fördelar.

Dels bidrar det till att värna om den biologiska mångfalden. Öland är känt för sin artrikedom med örter, ängsväxter, blommor och gräsväxter samt alla våra insekter som fjärilar, humlor och bin. Men det är inte självklart att allt detta ska bestå. Alla behöver bidra till att behålla dessa värden och en del i det är att minska intensiv gräsklippning i så stor utsträckning som det är möjligt för att ge plats åt artrikedom i floran och för våra värdefulla insekter. Att minska på klippningen värnar även om miljön genom att vi minskar på utsläpp utöver att det också ger en ekonomisk besparing.

I Borgholms kommun finns det många gräsytor som ska klippas under vår och sommar. Gräsytorna klipps olika ofta beroende på var de ligger och vad de är till för. På vissa platser som exempelvis förskolor, skolor och äldreboenden och där det behövs av trafiksäkerhetssynpunkt klipps det oftare. I vilken omfattning gräset växer beror på vädret och vilka förhållanden som råder för stunden.

Kommunen skänker vall till foder

De senaste somrarna har vi kunnat erbjuda lantbrukare, som på grund av foderbristen har haft ont om foder, att skörda det höga gräset på våra grönytor. Detta är ytterligare ett skäl till varför det är positivt att låta gräs och blommor växa. På bilden ser du skörden som blev från marknadsplatsen i Borgholm innan midsommar 2019.

Hoppa till innehåll