Utskriftsdatum: 08 July 2020

Samhällsplanering

Planläggning av mark- och vattenområden är en kommunal uppgift som styrs av plan- och bygglagen samt miljöbalken.
I Borgholms kommun sker arbetet med fysisk planering på kommunledningsförvaltningens plan- och byggenhet och tillväxtenhet. I den fysiska planeringen regleras mark- och vattenanvändning med syftet att, med hänsyn till den enskilda människans frihet, främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande generationer.