Utskriftsdatum: 18 January 2020

Samhällsplanering

Planläggning av mark- och vattenområden är en kommunal uppgift som styrs av plan- och bygglagen samt miljöbalken. En kommun skall även ha en aktuell och kommuntäckande översiktsplan.

Plan- och byggenheten på Kommunledningsförvaltningen jobbar med fysisk samhällsplanering som syftar till att planera och reglera mark- och vattenanvändningen. En god och hållbar samhällsutveckling  skall fungera för dagens invånare och kommande generationer.

Bilden nedan visar hur nationella, regionala och lokala mål bryts ner i olika processer (översiktsplanering, detaljplanering och bygglov) som slutligen mynnar i en förändring av den fysiska miljön.