Utskriftsdatum: 24 January 2021

Samhällsutveckling och hållbarhet

Hållbar utveckling handlar om att använda de gemensamma resurserna medvetet. Det vi gör i dag ska inte få äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. I Borgholm arbetar vi på olika sätt för att klara av en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling.

Det finns olika dimensioner av hållbar utveckling – en ekonomisk, en ekologisk och en social. De tre dimensionerna är lika betydelsefulla och ömsesidigt beroende av varandra. Det räcker inte med att arbeta inom ett område. Först när vi ser helheten kan vi tala om hållbar utveckling.

 • Ekonomisk hållbarhet, det kan till exempel betyda att ekonomisk tillväxt inte får ske till priset av ett segregerat och ojämlikt samhälle och en förstörd miljö. Samhället bör i stället anpassas efter vad miljön och människors hälsa tål och där vi långsiktigt investerar i dessa resurser.
 • Ekologisk hållbarhet innefattar allt som rör miljön och naturen och handlar om att hushålla men mänskliga och materiella resurser på lång sikt. Det är viktigt att bevara den biologiska mångfalden. Vi måste t.ex. producera hållbar mat, utan att förstöra och smutsa ner vårt vatten och vår jord. Genom att ändra vår livsstil kan vi minska den globala uppvärmningen. Det innebär till exempel att vi måste ändra våra resvanor, minska energianvändningen och minska på vårt avfall.
 • Ett socialt hållbart samhälle innebär att alla individer får sina rättigheter respekterade. Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö där de kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha en god hälsa. Vi når dit genom att exempelvis arbeta med antidiskriminering, integration, folkhälsa, mångfald, jämställdhet och barns rättigheter.

Så här står det i Miljöbalken om hållbar utveckling:

Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.  Miljöbalken skall tillämpas så att

 1. människors hälsa och miljön skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av föroreningar eller annan påverkan,
 2. värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas,
 3. den biologiska mångfalden bevaras,
 4. mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas, och
 5. återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi främjas så att ett kretslopp uppnås.

Globalt arbete

Arbetet med hållbar utveckling sker i hela välden. År 2015 gjordes en internationell överenskommelse där sjutton globala mål för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling antogs. Man ska försöka att nå målen till 2030 och överenskommelsen kallas ofta för Agenda 2030. Det handlar om tre huvudområden:

 1. Att utrota extrem fattigdom.
 2. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen.
 3. Att lösa klimatkrisen.