Utskriftsdatum: 23 September 2020

Särskola

Särskolan är till för de barn och ungdomar som har en intellektuell funktionsnedsättning och som inte når kunskapskraven i grund- och gymnasieskolan. Utbildningen ska, i så stor utsträckning som möjligt, motsvara den som finns i grundskolan och gymnasieskolan.

Särskolan består av obligatorisk särskola som är en motsvarighet till grundskola och frivillig särskola som motsvarar gymnasieskolan.

Innan en elev kan börja i grundsärskolan ska hemkommunen göra en utredning för att kunna bedöma om eleven hör till grundsärskolans målgrupp. Utredningen innehåller en pedagogisk, en psykologisk, en medicinsk och en social bedömning.