Utskriftsdatum: 04 April 2020

Slamdispens för enskilt avlopp

I slamavskiljaren (två- eller trekammarbrunn) separeras och lagras slam från avloppsvattnet. Slamavskiljaren skall tömmas varje år av en entreprenör som kommunen anlitar. Du kan ansöka om dispens ifrån slamtömningen om du har särskilda skäl. Om du har en godkänd avloppsanläggning och tillräcklig lagringskapacitet kan du ansöka om slamdispens med förlängt tömningsintervall. Du behöver då endast tömma slamavskiljaren vartannat år. Om ingen bor på fastigheten kan du ansöka om tidsbegränsat uppehåll i tömningen. Har du eget lantbruk kan du få dispens för att tömma din egen slamavskiljare för att sprida slammet på åkermark. Du kan läsa mer om dispenserna i vår slampolicy.