Utskriftsdatum: 16 July 2020

Stallar

Bygglov

Byggnationer av lantbrukets byggnader är oftast inte bygglovspliktiga. Undantaget är byggnation av stall som enbart är till för hästar som är bygglovspliktiga. Om du skall bygga ett nytt, bygga om eller utöka ett befintligt stall behöver du göra en ansökan om bygglov till Miljö- och byggnadsnämnden. Som en del av bygglovsprövningen genomförs ett grannhörande då berörda grannar får en chans att yttra sig om byggnationen.

Förprövning

Alla nybyggnationer eller ombyggnationer av ett stall behöver på förhand godkännas av Länsstyrelsen ur djurskyddssynpunkt. Detta görs genom en så kallad förprövning. Ansökan om förprövning görs på en särskild blankett som tillsammans med byggnadsritningar lämnas till Länsstyrelsen. Om stallet byggs utan att förprövas döms en avgift ut som i regel är fyra gånger högre än förprövningsavgiften. Läs mer om förprövning under Mer Information nedan.

Buller och ljudnivåer

Buller ska hållas på en låg nivå i stallar och får inte ha en sådan nivå och frekvens att det påverkar djurens hälsa menligt. I stall får djur endast tillfälligtvis utsättas för mekaniskt buller överstigande 60 dBA.