Kontakta oss

Studieförbundsbidrag

Publicerat 03 mars 2020

Stödet syftar till att ge studieförbunden möjlighet att utifrån respektive studieförbunds idémässiga grund, i demokratiska former, bedriva och främja folkbildning samt kulturverksamhet av god kvalitet i hela kommunen. Bidrag utgår till de inom kommunen verksamma studieförbund, vars centrala organisation och verksamhet har godkänts för statsbidrag av Folkbildningsrådet. Den verksamhet som bedrivs inom folkbildning ska både till form och arbetssätt skilja sig från utbildning inom det offentliga skolväsendet med kommersiellt syfte eller till uppdragsutbildning. Kommunen kan ompröva utgående bidrag om verksamheten upphört eller om avsevärda förbättringar skett.

För att erhålla kommunalt bidrag ska studieförbunden

  • Stimulera intresset för nya kunskapsområden samt stödja folkligt förankrad bildnings- och kulturverksamhet i hela kommunen.
  • Stärka människors möjlighet att i samverkan påverka och förändra sina egna livsvillkor och samhällets utveckling i enlighet med förbundets ideal och värderingar.
  • Bidra till en utjämning av bildningsklyftorna i samhället.
  • Särskilt uppmärksamma och aktivera grupper, som av olika skäl, har begränsade möjligheter att delta i studier och kulturverksamhet.
  • Stimulera barns och ungdomars intresse för nya kunskapsområden samt folkligt förankrad bildnings- och kulturverksamhet.
  • Främja särarten i den egna kommunens kulturverksamhet enligt de av kommunen antagna kultur- och fritidspolitiska målen.

Fördelning av bidrag
Det totala anslaget, som årligen avsätts till studieförbundens verksamhet i kultur- och fritidsutskottets budget, fördelas procentuellt mellan kommunens bidragsberättigade studieförbund utifrån föregående års verksamhetsvolym. Denna baseras på den verksamhetsredovisning som studieförbunden rapporterar till Folkbildningsrådet och SCB.

Sista ansökningsdag är 1 mars
Följande handlingar lämnas in
Verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, verksamhetsplan för nästa år samt kommunsammandraget. Kontakt nedan.

Hoppa till innehåll