Utskriftsdatum: 30 September 2020

Taxor och avgifter allmän platsmark

Här presenteras taxor och avgifter i en förenklad version. Läs taxor och avgifter i detalj i dokumentet Borgholms kommun – taxor 2020. Du hittar länken längre ner på sidan under Mer information. 

Gatuservering

Avgift avser kr/m2

Gågatuperiod är den period när Storgatan är avstängd för biltrafik.

Här kan du läsa när gågatuperioden gäller.

A-läge*
Gågatuperioden 460 kr
Övrig tid 55 kr
B-läge*
Gågatuperioden 225 kr
Övrig tid 55 kr

Minsta avgift för 1 m2. Avgiften fastställs i enlighet med i tillstånd beviljad yta. All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen sker efter anmälan till Borgholms kommun. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden. Nyttjaren ansvarar för nödvändiga tillstånd.

Allmän platsmark

Avgift avser kr/m2

A-läge*
Gågatuperioden 820 kr
Övrig tid 205 kr
Dagtaxa 55 kr
B-läge*
Gågatuperioden 460 kr
Övrig tid 105 kr
Dagtaxa 55 kr

*A-läge: Storgatan, Västra och Östra Kyrkogatan inom området mellan Norra och Södra Långgatan

*B-läge: Övrig allmän plats i Borgholms kommun, exklusive hamnar.

Minsta avgift för 1 m2 .

Gatupratare debiteras 1 m . Gatuprataren ska uppfylla gällande krav. För näringsidkare är det dock tillåtet att utan avgift uppsätta en trottoarpratare och/eller varuexponering inom 0,7 m ut från fasad och max 5,0 m utmed fasaden på den byggnad där verksamheten bedrivs. Avgiften fastställs i enlighet med i tillstånd beviljad yta. All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Besiktning före och efter nyttjande av platsen ser efter anmälan till Borgholms kommun. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för återställningskostnaden . Nyttjaren ansvarar för samtliga nödvändiga tillstånd.

Torg- och marknadstaxa

Dagavgift 3×3 m
Gågatuperioden 410 kr
Övrig tid 205 kr
Årsavgift 3×3 m
Glasskiosk, food truck och liknande 8 980 kr
Årsavgift tillkommande möver 9 m2 2 555 kr
Veckoavgift, ej ideella föreningar
Lottkiosk 770 kr, tillkommer kostnad för transport och montering
Torgstånd 0 kr
Avgift för el- och VA-anslutningar
Elanslutning torgplats, per dag 80 kr
Elanslutning marknadsplats, per dag 115 kr
VA-anslutning torgplats 1 535 kr
El lottkiosk eller liknande, ej ideella föreningar. Avgift per tillfälle 565 kr
Årsavgift el 4 290 kr

Avgifterna erläggs i förskott. All återställning utföres och bekostas av nyttjaren. Om ingrepp gjorts i gatumark står nyttjaren för kostnaden för återställning. Nyttjaren ansvarar för samtliga nödvändiga tillstånd.

Allmän platsmark – övrigt

För nyttjande av allmän plats under kortare tid, i annan avsikt än i enlighet med ovanstående taxa, så som uppställning av renhållningscontainer, sky-lift, byggnadsställning eller liknande debiteras avgift enligt nedan.

Allmän platsmark  – övrigt
Dagavgift 25
Veckoavgift 65
Månadsavgift 185