Utskriftsdatum: 16 July 2020

Tillsyn av enskilda avlopp

Miljöenheten arbetar löpande med tillsyn av de enskilda avloppen i kommunen. Målsättningen är att åtgärda gamla och bristfälliga avlopp så att de klarar dagens krav på rening. Syftet med detta är att minska och förebygga problem med övergödning samt spridning av smittförande ämnen till enskilda brunnar och andra dricksvattenresurser.

avloppsvatten

De enskilda avloppen uppskattas stå för 10-15 % av utsläppen av fosfor, som är en viktig källa till övergödning. Därtill finns det bakterier och virus i avloppsvattnet som kan sprida sjukdomar. Det är fastighetsägarens ansvar att hålla avloppet uppdaterat för att skydda människor och miljö.

Vad innebär tillsynen?

Tillsynen innebär att vi kommer kontakta de fastighetsägare vars avlopp är gamla, bristfälliga eller saknar tillstånd. Utifrån de uppgifter som finns i vårt arkiv skickar vi information till berörda fastighetsägare. Saknar vi information om avloppet kommer vi skicka med en enkät. Enkäten kan också besvaras längre ner på denna sida. Om det behövs görs en inspektion av avloppet på plats.  När bedömningen är färdig kommer vi informera om huruvida avloppet behöver åtgärdas och hur lång tid man har på sig. För tillsynen tas det ut en miljötillsynsavgift enligt gällande taxa. De fastighetsägare som själva tar initiativ till att åtgärda sin avloppsanläggning efter första utskicket slipper tillsynsavgift.

Hör gärna av dig om du har frågor om tillsynen eller redan nu har funderingar på att åtgärda din avloppsanläggning, även om den för tillfället ligger utanför tillsynsområdet. Om du fyller i enkäten längre ner på sidan så kan du få återkoppling om ditt avlopp.

Tillsyn i vattenskyddsområden och vid kusten

Tidigare: Nabbelund
Just nu: Norra Udden
Härnäst: Utmed kusten (hela kommunen)

Fokus ligger i första hand på tillsyn av de enskilda avloppen i kommunens vattenskyddsområden och andra känsliga områden, exempelvis nära kusten. Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten i dessa områden riskerar att få större påverkan på människors hälsa och miljön – därför är det extra viktigt att reningen fungerar bra. Andra platser kan också bli aktuella om det överlag är dålig status på avloppsanläggningarna i området.

 Enkät