Utskriftsdatum: 04 July 2020

Trädvårdsplan i Borgholms kommun

Borgholms kommun har i sammarbete med Ecocom tagit fram en trädvårdsplan. Syftet med planen är att skötseln av de tätortsnära träden ska gagna höga naturvärden samtidigt som hänsyn tas till trädens skick, säkerhet för djur, människor och egendom.

För att utforma planen har de flesta träd i Borgholms stad och Köpingsvik inventerats. Trädens skyddsvärde och skick har bedömts och den insamlade informationen har använts för att utforma en plan för hur de ska skötas. Ett träds skyddsvärde bedöms utifrån flera olika aspekter såsom storlek, ålder, stamhåligheter, om det lever eller är dött samt står eller ligger. Träd som hyser höga naturvärden har försetts med en ID-bricka. I trädvårdsplanen som du kan ladda ner via länken längre ner på denna sida, finns en lista med alla dessa träd och mer ingående information om hur arbetet har genomförts. Träd som ingår i alléer har inte försetts med ID-bricka men alléerna i sig och deras värden finns beskrivna i trädvårdsplanen. Under länken till trädvårdsplanen finns en länk till en plansch som kortfattat beskriver hur man bäst sköter ek och lind. Från kommunens sida ser vi gärna att privatpersoner sköter sina träd på samma vis.