Utskriftsdatum: 16 May 2021

Uppdatering om det nya särskilda boendet på Ekbacka

24 mars 2021

Kommunfullmäktige fattade under våren 2020 ett inriktningsbeslut om att bygga ett nytt särskilt boende med 80 boendeplatser på Ekbackaområdet. Boendet är tänkt att ersätta nuvarande Soldalen och Strömgården.

Inför beslutet hämtades det under sensommaren 2019 in indikativa hyresnivåer från externa intressenter på vad ett boende med 80 platser med basfunktionalitet. Kommunen tog även fram jämförelsekostnad, med samma basfunktionalitet, av vad det skulle kosta att bygga och förvalta i egen regi.

Kommunfullmäktige beslutade att kommunen ska hyra lokalerna i stället för att äga dem. Fullmäktige beslutade också att tilldela, av de sex intressenter som visat sitt intresse, BJC Group AB markanvisningen.

En styrgrupp tillsattes bestående av arbetsutskotten i kommunstyrelsen och socialnämnden. Samtidigt tillsattes en arbetsgrupp med representanter från verksamheten och en extern konsult anlitades för att leda projektet med att ta fram detaljerade handlingar för ett modernt och funktionellt äldreboende.

Kommunstyrelsen beslutade, som ett led i att verkställa fullmäktiges beslut, under hösten att ingå ett så kallat blockhyresavtal (kommunen hyr hela byggnaden) med BJC Group AB med en bashyra på 9 880 000.

Kommunstyrelsen godkände vid sitt senaste sammanträde flera tillägg, utöver basfunktionaliteten, efter förslag från arbetsgruppen och styrgruppen. Det största tillägget är ett sopsugssystem för att minimera transporter för avfall och förenkla hanteringen för personal och boende vilket ger tidsbesparingar. Tilläggen innehåller också bland annat att kyld tilluft kopplas in i ventilationsaggregaten och att en förstärkt tryckanordning installeras för att säkra sprinkleranordningar, på grund av dåligt tryck i våra vattenledningar sommartid. Tilläggen gör att hyreskostnaden för det särskilda boendet utökas med cirka 1,3 miljoner kronor. Den totala årshyran blir nu ca 11 200 000 kronor vilket innebär en årshyra på 1947 kronor per kvadratmeter.

Samtidigt är detaljplanearbete inne i en slutfas och beräknas vara färdigt under våren. Kommunen färdigställer även projekteringsunderlag och förfrågningsunderlag inför upphandling av byggnationen. När upphandlingen är avslutad överlämnas projektet till BJC Group för uppförande och förvaltning av det nya äldreboendet. Ambitionen är att det nya särskilda boendet ska stå klart under slutet av 2022.

Hoppa till innehåll