Utskriftsdatum: 10 April 2020

Upphävande av del av detaljplan för Böda 1:1

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till upphävande av del av detaljplan ”Böda kyrka” gällande del av fastigheten Böda 1:1 som nu är ute för samråd. Samrådskedet är det första steget i detaljplaneprocessen vilken följer ett förenklat förfarande.

Upphävandet syftar till att utvidga den befintliga parkeringsytan för Böda ICA Nära, samt att möjliggöra en flytt av den återvinningsstation som i dagsläget står placerad intill ICA-butiken.  Att underlätta för näringen i kommunen är dessutom helt i linje med Borgholms kommuns översiktsplan.

Handlingarna finns tillgängliga i servicecentret på Stadshuset, på biblioteket i Borgholm samt längst ner på sidan under Mer information. Fastighetsförteckning finns tillgänglig hos kommunen vid förfrågan. När en ny detaljplan tas fram eller upphävs kan sakägare, bostadsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden.

Samrådstiden pågår mellan den 5 mars till och med den 26 mars 2020.

Synpunkter mailas senast den 26 mars 2020 till: mobn@borgholm.se  Ange ”Upphävande detaljplan för Böda 1:1” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar företrädesvis emot synpunkter via e-post men du kan även posta till: Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

Se under Mer information nedan för att ta del av handlingarna. Upplysningar ges av planarkitekt, se under Kontakt oss nedan.