Utskriftsdatum: 01 October 2020

Upphävande av del av detaljplan för Halltorp 1:2

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till upphävande av del av detaljplan ”Halltorp 1:2 m fl” som nu är ute för antagande. Antagandeskedet är det tredje steget i detaljplaneprocessen vilken följer ett standard förfarande. Upphävandet syftar till att nuvarande användning inte består av planstridig verksamhet. Den golfbana som en gång utgjorde den största delen av fastigheten Halltorp 1:2 är idag återbördad som jordbruksmark. Verksamheten får inte strida mot gällande plan och utgår därför. Övriga fastigheter inom detaljplanen ligger kvar.

Se under Mer information nedan för att ta del av aktuella handlingar.