Utskriftsdatum: 25 February 2020

Upphävande av del av detaljplan Högsrum – Rälla tall

Borgholms kommun har tagit fram ett förslag till upphävande av en del av den detaljplan som utgör en större del av Rälla samhälle. Det gäller den del som angränsar väg 136 vid ICA-affären och strax söder om denna butik och går något österut för tilltänkt placering av en pendlarparkering.

Samrådskedet är det första steget i processen, som utgörs av ett ”förenklat förfarande för upphävande av del av detaljplan”, som denna detaljplan går igenom.

Trafikverket har för avsikt att bearbeta och uppgradera väg 136 och i och med detta göra miljön runt Högsrumsvägens utfart säkrare att vistas vid. Man tänker anlägga en pendlarparkering, bygga en gång-och  cykeltunnel under väg 136 till dess västra sida och man breddar även dragningen för en cykelväg som dras fram intill. En vanlig detaljplan och en vägplan får inte överlappa varandra och därmed måste denna del upphävas från den ordinarie detaljplanen.

Handlingarna som handlar om upphävande-delen av detaljplanen finns även tillgängliga i servicecentret i Stadshuset och på biblioteket i Borgholm. Fastighetsförteckning finns tillgänglig hos kommunen vid förfrågan.

När en ny detaljplan tas fram kan sakägare, bostadsinnehavare, hyresgäster, boende samt myndigheter som har väsentligt intresse av förslaget lämna synpunkter på förslaget under samrådstiden.

Om du/ni har synpunkter på detta upphävande mailas senast den 25 oktober 2019. Se under Kontakta oss. Ange då ”Upphävande Högsrum – Rälla tall” i ämnesfältet och notera namn, adress och fastighetsbeteckning i ditt mail. Vi tar företrädesvis emot synpunkter via e-post men du kan även posta till: Borgholms kommun, Kommunledningsförvaltningen, Box 52, 387 21 Borgholm.

De fastighetsägarna som har medlemmar, arrendatorer, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster eller inneboende i fastigheten uppmanas att informera dessa om samrådet.

Se under Mer information nedan för att ta del av planförslaget.

Upplysningar över detaljplaneförslaget ges av planarkitekt. Se under Kontakta oss.